Verbeteren van dijken, wateren, zuiveringen

Die ambitie komt onder meer terug in het verbeteren en onderhouden van dijken, wateren en zuiveringen. De coalitiegenoten willen dat het waterschap niet alleen voldoet aan de norm maar ook voorsorteert op aanscherpingen in de toekomst. “Als we toch te maken krijgen met wateroverlast, als gevolg van extreem weer, dan zijn we voorbereid op het zo snel mogelijk herstellen van een gebied met zo min mogelijk schade.” Daarom gaat het waterschap zijn strategisch crisismanagement verder uitbouwen om voorbereid te zijn op calamiteiten. Het waterschap moet voor wat betreft de waterkwaliteit maximaal inzetten op het afgesproken maatregelenpakket voor het halen van de Europese (KRW) richtlijnen voor waterkwaliteit en ecologie in beken en rivieren. De coalitiepartijen??  willen stimuleren dat water sturend is bij nieuwe ruimtelijke ontwikkeling (ruimte voor water). “Niet alles kan overal”, schrijven ze in het akkoord. Waterschap Brabantse Delta gaat bovendien investeren in nieuwe zuiveringen en technieken om het afvalwater nog beter te zuiveren voordat het terug de natuur in gaat. Het waterschap gaat grondstoffen uit afvalwater halen voor hergebruik en onderzoekt de mogelijkheden om de (nieuwe) zeer zorgwekkende stoffen in het water aan te pakken, zoals PFAS.

Samenwerken en innoveren

Het coalitieakkoord blikt ook vooruit op synergie binnen de regio en de inzet van kennis. “We zijn ervan overtuigd dat we met een bredere en vernieuwde samenwerking grote stappen vooruit kunnen zetten. We zoeken een nauwere samenwerking met de partners en versterken deze. We maken in ons werk gebruik van de nieuwste beschikbare technieken en staan open voor innovaties om onze doelen te bereiken. Als een innovatie wellicht niet rendabel is (financieel gezien) maar op termijn wel maatschappelijk rendabel is (waarde voor de omgeving), gaan we het wel doen.” Ook wil het waterschap de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en organisaties bij besluitvorming vergroten om tot goede en gedragen oplossingen te komen. Tot slot gaat het waterschap meer focus leggen op de jeugd, door jongeren beter en vaker te betrekken bij het werk en het bestuur van het waterschap. 


Lees het originele artikel