Lees het originele artikel

Dit is het tweede dijktraject dat het waterschap volgens de nieuwe beoordelingssystematiek heeft beoordeeld. Eerder werd de dijk tussen de Volkeraksluizen en Moerdijkbruggen beoordeeld.

Resultaten
Voor een deel voldoet het dijktraject Moerdijkbruggen-Oosterhout West niet aan de veiligheidsnormen. Dat betekent dat delen van de dijk op termijn moeten worden versterkt. Dit is het gevolg van enkele zwakke plekken in het dijktraject. Het waterschap gaat gericht maatregelen nemen om mogelijke risico’s te beperken en de veiligheid van de kering tot aan de versterking te garanderen. Er is extra monitoring in het veld, noodmaatregelen zijn aangescherpt en een deel van het dijktraject is versneld aangemeld voor versterking.

Wanneer wordt de dijk versterkt?
Het dijktraject is deels aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In het HWBP werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Het HWBP maakt een programmering en prioritering van alle aangemelde dijktrajecten van Nederland. De meest urgente trajecten worden het eerste versterkt. Als bekend is wanneer het dijktraject versterkt kan worden, wordt het omgevingsproces opgestart.

Beoordeling
Primaire keringen, zoals dijken, duinen en dammen, beschermen Nederland tegen overstromingen. Om ons land ook in de toekomst te beschermen wordt er constant gewerkt aan de waterveiligheid. De dijken worden daarom eens in de 12 jaar beoordeeld. Gedurende de levensduur van een dijk neemt de veiligheid namelijk af. Dit komt naast ouderdom en slijtage van de dijk ook door klimaatverandering, die onder andere voor steeds hogere waterstanden zorgt.

Nieuwe waterveiligheidsnormen
Sinds 1 januari 2017 heeft Nederland nieuwe waterveiligheidsnormen voor dijken, dammen en duinen vastgesteld. In de nieuwe beoordeling wordt niet alleen gekeken naar de kans op een overstroming, ook worden de gevolgen meegewogen. Iedereen die binnendijks woont krijgt een basisbeschermingsniveau van 1/100.000 per jaar. Dit betekent dat de kans op overlijden als gevolg van een overstroming kleiner dan 1/100.000 per jaar is. Om deze kans te bepalen wordt gekeken naar de snelheid van overstromen en hoe hoog het water komt. Hierdoor kunnen dijken voortaan verschillende normen krijgen. Daar bovenop wordt extra en gericht geïnvesteerd in gebieden met een risico op veel slachtoffers en grote economische schade. Vitale en kwetsbare infrastructuur, zoals nutsvoorzieningen en ziekenhuizen, krijgen een strengere norm. Het doel is dat Nederland in 2050 geheel aan de nieuwe veiligheidsnormen voldoet.

Meer informatie
Meer weten over waterveiligheid en de werkzaamheden van het waterschap op dat gebied? Kijk dan op www.brabantsedelta.nl/waterveiligheid


Lees het originele artikel