Lees het originele artikel

Op 12 oktober organiseerde Omgevingsdienst Haaglanden i.s.m. Provincie Zuid-Holland een informatiebijeenkomst over een (pre-)SMP. De bijeenkomst kon op veel belangstelling rekenen van gemeenten en woningcorporaties. Zij werden geïnformeerd over dit instrument en kregen handvatten om het gebruik ervan te stimuleren. 

Gedeputeerde Berend Potjer (o.a. natuur) en Christiaan van der Kamp (directeur ODH) benadrukten tijdens de opening van de bijeenkomst het belang van het gebruik van een SMP. Potjer: “Ons gezamenlijke doel is om de biodiversiteit in de gemeenten te verbeteren. Met een slimme aanpak, met SMP’s en natuurinclusief bouwen kunnen we bouwen en isoleren combineren met het herstellen en versterken van de natuur.”

Beschermde soorten

Een SMP is een soortenmanagementplan dat wordt opgesteld voor een groot gebied waarbij de beschermde soorten zoals vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen in hun leefgebied behouden blijven en zelfs kunnen worden versterkt. Op basis van een SMP kan een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming worden verleend om bijvoorbeeld nieuwbouw, sloop-, renovatie- en isolatiewerkzaamheden in dat gebied te kunnen uitvoeren. Een SMP-ontheffing vervangt de vele individuele ontheffingen per project die momenteel bij Omgevingsdienst Haaglanden worden ingediend.

Tijdens de bijeenkomst werd uitgebreid uitleg gegeven over een SMP en een pre-SMP, de eisen en wat het kan opleveren. Vooruitlopend op een SMP waar veel onderzoek voor nodig is, kan onder bepaalde voorwaarden al voor een pre-SMP ontheffing worden verleend voor particulieren en grondgebonden woningen.

Inhoudelijke verdieping en discussie

Tijdens de bijeenkomst werden verdiepende presentaties gegeven. Onder andere door ecologisch adviesbureau Regelink, over het eerste Zuid-Hollandse SMP met ontheffing in Hellevoetsluis, en door Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid over ervaring vanuit hun toezicht- en handhavingsrol op soortenbescherming. Ook stadsecoloog van Delft kwam aan het woord, die het proces en de ervaringen met een SMP deelde vanuit het oogpunt van een gemeente. Een vleermuisspecialist van de Zoogdiervereniging gaf tenslotte meer inzicht in de wereld van de vleermuizen in de bebouwde omgeving met betrekking tot de verduurzamingsopgave. Tijdens de paneldiscussie werden vragen gesteld over o.a. de subsidiemogelijkheden, de reikwijdte van een SMP en een pre-SMP, gemeentelijke samenwerking, provinciaal grootschalig onderzoek en de verantwoordelijkheid van gemeenten voor particulieren.

Nieuwe richtlijn SMP 2.0

De bijeenkomst was een mooi moment om de nieuwe Richtlijn SMP 2.0 van Omgevingsdienst Haaglanden te lanceren. De Richtlijn SMP uit 2020 was verouderd en is met de nieuwe inzichten en jurisprudentie aangepast en verduidelijkt.

Gedeputeerde Anne Koning (o.a. wonen) sloot de bijeenkomst af met de oproep: “De woningbouw vraagt veel van gemeenten. We willen veel, snel en goed werk afleveren. Daarom moedig ik jullie aan het (pre-) SMP te gebruiken. Zo kunnen we en bouwen en de natuur verbeteren.”


Lees het originele artikel