Groeiend tekort

Het tekort op de gemeentebegroting loopt de komende jaren op tot (ruim) 25 miljoen euro. Het bestaande tekort van 12 miljoen euro groeit met nog eens 13 miljoen structureel, met name door verder groeiende uitgaven in het sociaal domein (10 miljoen). Daar komen dan nog andere tegenvallers (bijvoorbeeld tegenvallende inkomsten uit de algemene uitkering) en de kosten en misgelopen inkomsten van de coronacrisis bij.

Dat het tekort vermoedelijk zou groeien, meldde het college eerder al in de gemeenteraad bij de behandeling van het KPMG-rapport in relatie tot het rekeningresultaat. In navolging van de aanbevelingen van KPMG om het sociaal domein beter te prognosticeren, heeft het college het tekort nu inzichtelijk gemaakt en vastgesteld op nog eens 10 miljoen euro. Gezien dat bedrag kunnen maatregelen niet uitblijven. Wethouder John Aarts (financiën): “Dit is een harde boodschap, dat beseft het college. Maar we moeten ingrijpen op deze voortdurend oplopende tekorten. Om te komen tot een sluitende begroting zijn verdere maatregelen nodig. Er lag al een breed pakket met voorstellen voor 17 miljoen euro in de raad, waarbij gekeken is naar alle beleidsvelden. Maar dat is bij lange na niet genoeg gezien de opgave die er nu bij komt. We pakken nu de oorzaken binnen het sociaal domein stevig aan en stellen extra bezuinigingen voor. Ook een lastenverhoging is onderdeel van het pakket (eerder al vermakelijkheidsretributie, watertoeristenbelasting forenzenbelasting, reclamebelasting, precariobelasting en nu ozb, voor in totaal 2,2 miljoen euro).”

Budgetplafonds

Budgetplafonds (of lumpsum-financiering) betekenen dat de gemeente Maastricht een vast bedrag gaat reserveren voor Jeugdzorg en Wmo. Zorgaanbieders zullen voor dat bedrag de benodigde zorg moeten bieden. Jim Janssen, coördinerend portefeuillehouder sociaal domein daarover, mede namens zijn collega Bert Jongen (Jeugdzorg): “Dat is nodig om de uitgaven te begrenzen. De huidige situatie was niet langer houdbaar en vroeg om ingrijpende maatregelen. We gaan er samen met onze zorgaanbieders alles aan doen om te zorgen dat de budgetplafonds niet worden bereikt.” De budgetplafonds zullen pas per 2023 volledig worden ingevoerd, omdat niet alle bestaande contracten in één keer kunnen worden omgezet. Naast de budgetplafonds gaat het stadsbestuur ook aan de slag met toegezegde maatregelen zoals het terugbrengen van het aantal zorgaanbieders en kritischer indiceren van nieuwe cliënten.

Bezuinigingen

Het fors bezuinigingspakket kan niet het eerste jaar structureel worden ingevuld.  Aarts daarover: “Dat zou ook leiden tot forse overschotten over vier jaar, en dan zouden we de inwoner nu dus extra raken. Dat willen we niet.” Daarom wordt met name het eerste jaar gedekt vanuit het vruchtboomfonds, het weerstandsvermogen van de gemeente Maastricht. Dat fonds wordt de jaren daarna weer aangevuld voor toekomstige generaties.

De financiële maatregelen staan opgenomen in de zogeheten pre-begroting, die een voorschot neemt op de Begroting voor 2021. De pre-begroting is vrijdag 19 juni verstuurd aan de gemeenteraad, die daar de komende weken over gaat praten en op 1 september een definitief besluit neemt. Daarnaast gaat het stadsbestuur ook, zoals toegezegd, met de gemeenteraad de visie op het sociaal domein herijken.

Zie ook Geef veilig uw mening over de voorlopige begroting en bezuinigingsvoorstellen.


Lees het originele artikel