Lees het originele artikel

Van de ambitie om in 2030 3,6 TWh aan duurzame energie op te wekken, heeft de energieregio Noord-Holland Noord vandaag de dag 2,2 TWh gerealiseerd. Sinds de vaststelling van de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 is er een stijging te zien van 13% in bestaande en geplande opwekking en pijplijn. Tot nu toe wekt de regio de meeste duurzame energie op met windturbines op land.

Het is de bedoeling om de doelstellingen vooral met zonne-energie verder in te vullen. Dat betekent meer zonneparken en zonnepanelen op daken. Door verbeterde techniek leveren zonnepanelen meer rendement op dan een aantal jaren geleden. Dat blijkt uit de eerste RES-monitor van Noord-Holland Noord.

Samenwerken aan groei duurzame opwekking

Binnen de regio werken diverse partijen intensief samen aan de groei van duurzame energieopwekking. Door gemeenten, provincie, waterschap, ontwikkelaars, energiecoöperaties en vele anderen. Om de groei te realiseren moeten er ook oplossingen komen voor de schaarste op het net. Per zoekgebied is een inschatting gemaakt of er kansen zijn voor systeemefficiëntie (bijvoorbeeld het beter benutten van restcapaciteit op bestaande netten, energievraag- en aanbod combineren en clusteren van duurzame opwekprojecten). Hiervoor wordt intensief samengewerkt met netbeheerder Liander.

Omgeving betrokken bij uitwerken zoekgebieden

In Noord-Holland Noord liggen 43 (deel)zoekgebieden. Zoekgebieden zijn gebieden met ruimte voor opwekking van duurzame energie op land. Dat kan zonne-energie, windenergie of een combinatie van beiden zijn. De meeste zoekgebieden zijn bestemd voor de opwekking van zonne-energie; er zijn 6 zoekgebieden voor wind. De gemeenten werken samen met de omgeving bij de uitwerking van de zoekgebieden. Van de 43 zoekgebieden zijn er 30 in een verkennend stadium. Voor vijf zoekgebieden worden plannen ontwikkeld; 1 zoekgebied is in de ontwerpfase en 7 zoekgebieden zijn (nog) niet in voorbereiding.

Samenwerken aan uitbreiding netcapaciteit

Op dit moment kan 1 zoekgebied (Westfriesland) direct worden aangesloten op het net. In de overige gebieden wordt hard gewerkt aan het uitbreiden van de netcapaciteit, zodat aansluiting voor een groot deel (80%) tussen 2023 en 2030 naar verwachting mogelijk is. Voor het overige deel is de aansluitperiode nog niet bekend omdat deze afhankelijk is van meer factoren. Provincie, gemeenten en Liander werken samen met initiatiefnemers aan oplossingen op het net.

Warmtevraag en beschikbare bronnen

De RES-monitor heeft ook vraag en aanbod van warmte geïnventariseerd. Met deze informatie kunnen gemeenten de bovenlokale warmtebronnen koppelen aan de warmtevraag in de wijken. In alle regio’s komt het grootste gedeelte van de warmtevraag voort uit woningen. De meeste woningen in de regio werden in 2020 verwarmd met aardgas. Tussen 2017 en 2020 is het aardgasverbruik in de gebouwde omgeving jaarlijks met 2% gedaald. Circa 3% van de woningen heeft geen gasaansluiting. Ten opzichte van 2017 is dit aandeel licht gestegen. Dit komt voornamelijk door nieuwbouwwoningen die zonder gasaansluiting worden gerealiseerd.

Vervolgstappen

De uitkomsten van de monitor worden aangeboden aan de colleges van de gemeenten, waterschappen en provincie, die vervolgens de volksvertegenwoordigers informeren. In sessies met volksvertegenwoordigers, stakeholders en geïnteresseerden gaan we in gesprek over de uitkomsten. Centraal staat de vraag of we op koers liggen richting 2030 en of bijsturing nodig is. Naast de bijeenkomsten wordt aan dezelfde doelgroepen ook een vragenlijst uitgezet. De uitkomsten hiervan zijn input voor het voorgangsdocument van de RES, die begin 2023 wordt vastgesteld.

Sessie op 9 november

Op 9 november is er van 19.30 tot 21.30 uur een online sessie voor geïnteresseerden. Hier wordt de monitor toegelicht en bespreken wij welke lessen wij hieruit kunnen trekken. Daarnaast is er ook een online enquête waarin geïnteresseerden en betrokkenen kunnen aangeven wat goed gaat en wat nog aandacht behoeft de aankomende periode.

Meer informatie

Actuele informatie per zoekgebied in de regio staat in de RES-viewer
Cijfers en actuele informatie zijn te vinden op RES-monitor Noord-Holland Noord:
De RES-monitor Noord-Holland Zuid wordt 25 oktober gepubliceerd.

Over de RES-monitor

In de zomer van 2021 hebben de gemeenteraden Noord-Holland Noord de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 vastgesteld. Hierin staat dat de regio in 2030 3,6 TWh aan duurzame energie op land wil opwekken. Hiervoor zijn zoekgebieden aangewezen. Dit zijn gebieden waar mogelijk duurzame energie opgewekt kan worden. In het uitvoeringsprogramma staat hoe de gemeenten, provincie en waterschap hier uitvoering aan geven. Eén van de afspraken is om de voortgang te monitoren. De eerste RES monitor is uitgevoerd en geeft inzicht in de groei van zonne- en windenergie op land, de mogelijkheden op het elektriciteitsnet en de ontwikkelingen in warmtevraag en -aanbod. In de monitor staan naast de cijfers van Noord-Holland Noord ook de cijfers van de deelregio’s. De RES-monitor is gebaseerd op reeds beschikbare informatie. De belangrijkste bronnen zijn de gebiedspaspoorten (RES-viewer), de Klimaatmonitor en het Warmtedataregister. Voor informatie over de elektriciteitsinfrastructuur is samengewerkt met de netbeheerder (Liander).

RES-monitor: na windenergie inzetten op zonne-energie


Lees het originele artikel