De gemeente Utrecht start 19 oktober met een raadpleging onder bewoners over mogelijke gebieden voor de opwek van schone energie. Hierin kunnen inwoners aangeven waar zij vinden dat de gemeente rekening mee moet houden bij het opwekken van schone energie met windmolens, zonnevelden en warmte uit de boden door een afweging te maken tussen waarden en belangen. Die gaan over de hoeveelheid duurzame elektriciteit en cultuurhistorische, sociaal-maatschappelijke, economische en milieutechnische effecten. Iedereen kan tot 1 december meedoen aan de online raadpleging.

Het doel van deze raadpleging is om samen met andere onderzoeken, zoals de milieueffectrapportage, te komen tot een gedegen advies aan de gemeenteraad. De gemeenteraad beslist op basis hiervan medio 2024 in welke gebieden Utrecht schone energie kan gaan opwekken. “Daarna kijken we voor die gebieden hoeveel schone energie er kan komen en hoe we dat kunnen combineren met bijvoorbeeld natuur, recreatie en wonen”, aldus Energie-wethouder Lot van Hooijdonk. Bewoners en andere belanghebbenden worden uiteraard ook bij deze vervolgstappen betrokken. 

Warmte uit de bodem
Uit recent onderzoek blijkt dat een aantal gebieden in Utrecht mogelijk kansrijk zijn voor warmte uit de bodem, ook wel aardwarmte. Hiermee wordt water uit de bodem gepompt, dat door de leidingen van een warmtenet stroomt. Ook over het opwekken van aardwarmte wordt informatie opgehaald bij bewoners door middel van de raapleging.

Al aan de slag
In een aantal gebieden zijn al verdergaande plannen om met het opwekken van schone energie aan de slag te gaan. Zoals in het poldergebied Rijnenburg, waar een aantal windmolens moeten komen, zonne-eilanden op de Haarrijnse en Nedereindse Plas. En nog dit jaar besluit de gemeenteraad of er in Ockhuizen een zonneveld van 35 tot 40 hectare komt. Het kan zijn dat deze gebieden ook zijn aangewezen als mogelijke locatie voor een andere vorm van schone energie en daarom zijn meegenomen in de raadpleging. 

Schone energie opwekken
Utrecht wil een duurzame stad zijn. Van Hooijdonk: “Het is belangrijk om zoveel mogelijk schone energie op te wekken in onze gemeente. We willen onze verantwoordelijkheid nemen en onze stad toekomstbestendig maken om klimaatverandering tegen te gaan. De afgelopen jaren hebben we al veel bereikt. Bijvoorbeeld door op de daken van woningen en bedrijven zonnepanelen te leggen. In 2022 lag op bijna 30% van de daken in Utrecht zonnepanelen. Maar ook windmolens en zonnevelden blijven hard nodig. Daarom willen we naast de lopende projecten zoeken naar gebieden waar we nog meer schone energie kunnen opwekken. Als we op alle mogelijke daken zonnepanelen leggen en alle gebieden voor windmolens en zonnevelden helemaal gebruiken, kunnen we een groot deel van ons huidige elektriciteitsverbruik zelf opwekken.” 

Vol stroomnet 
Het elektriciteitsnet in Utrecht is overbelast. Voor nieuwe grote opwekprojecten is vooralsnog geen ruimte op het elektriciteitsnet, die komen op de wachtlijst. Netbeheerders TenneT en Stedin gaan het probleem onder meer oplossen met nieuwe grote elektriciteitsstations. Die zijn er komende tijd nog niet, daarom werkt Utrecht aan snellere oplossingen. Denk aan batterijen en directe koppeling tussen vraag en aanbod van elektriciteit. “Een mooi voorbeeld daarvan is het pas geopende zonnepark Meijewetering, dat direct is aangesloten op de naastgelegen rioolwaterzuivering. Met deze oplossingen kan de realisatie van wind- en zonne-energie nog steeds doorgaan”, aldus de wethouder. 


Lees het originele artikel