Lees het originele artikel

Dat doen zij door agenda’s en mogelijke toekomstige investeringen voor de grote ontwikkelingen die nodig zijn, te koppelen. Daarbij wordt ook actief de samenwerking gezocht met externe partners. Dit alles wordt vastgelegd in een samenwerkingsagenda. Deze is nu door het college van Gedeputeerde Staten en het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld.

Samenwerking provincie en gemeente

De provincie en gemeente zetten dus een langjarige samenwerking in de steigers, tenminste tot 2040, en zorgen zo dat opgaven voor Eindhoven Internationale Knoop XL zowel inhoudelijk als financieel met elkaar verbonden zijn. De samenwerking zorgt dat op grote dossiers er ook garen op de klos komt, realisatiekracht dus. En het zorgt voor een duidelijk regionale strategie richting partners, zowel in de directe omgeving als bijvoorbeeld naar het Rijk en Europa.

Bereikbaarheid en woonopgave

Brainport Eindhoven is de motor van de Brabantse economie en een van de 3 economische kerngebieden van Nederland. Om deze status te behouden en te versterken, is het nodig de aantrekkingskracht voor mensen, investeerders en bedrijven te verbeteren. Daarom werken de provincie, de regiogemeenten uit de Metropoolregio Eindhoven én stichting Brainport samen met het Rijk. Dit jarenlange commitment heet de Brainport Nationale Actieagenda.
Belangrijk onderdeel daarvan is de versterking van het regionale woon-, werk- en leefklimaat (inclusief mobiliteit). De Brainportregio is nationaal en internationaal in trek. Jong, oud, studenten, kenniswerkers willen hier wonen en werken. Daarmee groeit ook de urgentie en behoefte aan betaalbare woningen, in een veilige en aantrekkelijke omgeving met excellente voorzieningen, hoogwaardig groen en een goede bereikbaarheid.

Wethouder Stijn Steenbakkers: “Brainport Eindhoven staat bekend om zijn unieke samenwerking die gebaseerd is op vertrouwen en bouwen op elkaar. Dat doen we met de hele regio, met de provincie en met het Rijk. Want praten moet nu worden omgezet in daden. Daar zijn alle mensen die hier wonen en werken bij gebaat. We willen dat echt iedereen kan profiteren van onze voortvarende economie. En dat moeten we gezamenlijk en wel nu aanpakken.”
De woonopgave is één van de grote vraagstukken die gezamenlijk wordt opgepakt. “Voor heel Brabant geldt een enorme opgave, maar binnen de ring van Eindhoven ligt er een extra grote opgave”, aldus gedeputeerde Erik Ronnes. Een andere uitdaging zit ‘m in de bereikbaarheid. Deze moet toereikend zijn en voorzien in een goed functionerend openbaar vervoer, een busstation als onderdeel van een multimodaal knooppunt en een goed wegennet.

Toekomstige schaalsprong

Daarnaast heeft Eindhoven voorzieningen nodig die passen bij de toekomstige schaalsprong van de stad. Het is essentieel dat het een plek blijft waar inwoners en bezoekers prettig kunnen leven en verblijven. Daarom moet ook gekeken worden naar de invulling van de openbare ruimte, waar oog is voor groen en water. Bovendien is het nodig om duurzaamheid en de energie- en warmtetransitie mee te nemen in de ontwikkelingen.

Als deze grote gezamenlijke opgaven worden al aangepakt in de eerder genoemde Brainport Nationale Actieagenda, maar ook via de Regio Deal, Brainport City, SmartwayZ.NL en de Woondeal. De samenwerkingsagenda helpt de provincie en gemeente om de komende jaren deze opgaven in goede banen te leiden.


Lees het originele artikel