Wethouder Klaar Koenraad: “Armoede en schulden zijn hardnekkige problemen, met vaak een structureel karakter. Individuen of huishoudens die ermee te maken krijgen, ondervinden daar langdurig de consequenties van. Veel mensen die in armoede leven, hebben behalve met een financieel probleem vaak ook te maken met andere problemen. Als we inwoners grip kunnen geven op hun financiële situatie komen ze ook steeds meer in regie over hun leven.”

Armoede gaat de hele samenleving aan

Gebaseerd op dit gedachtegoed wil gemeente Roosendaal, in navolging van gemeenten als Tilburg, Amersfoort en de Drechtsteden, een Quiet Community opstarten. Met hulp van de Quiet community wordt armoede verzacht en al doende een sociaal isolement voorkomen of doorbroken. Het activeert mensen en vergroot het gevoel van eigenwaarde. Dit sluit uitstekend aan bij de beweging die de gemeente Roosendaal voorstaat: publiek-private samenwerking vanuit de overtuiging dat armoede een probleem is dat de hele samenleving aangaat. 

Kinderen en jongeren zijn een speciale doelgroep in de aanpak van armoede. Er wordt geïnvesteerd in effectief kindgericht armoedebeleid. ln dat kader zijn er al contacten gelegd via het netwerk met de ombudsvrouw, de voorzitter van de Stichting Nationaal Jeugdontbijt, Jeugd Cultuurfonds in Roosendaal en de Alliantie Kinderarmoede. Naast kinderen zijn jongeren belangrijk in de preventie van armoede. In het geval van jongeren bepalen schulden vaak hun toekomst. Het merendeel van deze jongeren is gestart vanuit een achterstand en door pech of onwetendheid in een situatie gekomen waar ze zonder hulp niet meer uit komen. Voorlichting aan jongeren en een doorontwikkeling van de preventieve aanpak staat de komende jaren op de agenda. 

Armoedemonitor

Een armoedemonitor gaat de gemeente en samenwerkingspartners inzicht geven in hoeveel Roosendalers rondkomen van een laag inkomen en hoe deze groep is samengesteld. Daarnaast is met de monitor te zien hoe de armoede zich ontwikkelt en geeft het inkijk in de nieuwe manier waarop de gemeente armoede tegen wil gaan.

Kwartiermaker

Er is een tijdelijke kwartiermaker Bestaanszekerheid aangesteld die met de nieuwe koers aan de slag is. De kwartiermaker is een externe onafhankelijke deskundige die adviezen geeft aan het bestaande netwerk rond het thema armoede en aan de bestuurders van de gemeente Roosendaal.


Lees het originele artikel