Dagindeling

Bekijk de voorlopige dagindeling. Door de Corona-crisis vinden de vergaderingen van Provinciale Staten deels fysiek zonder publiek en deels digitaal plaats. Ze zijn live te volgen via de website www.brabant.nl/pslive.

Themabijeenkomsten

Op de Statendag van 16 oktober vinden onder andere de volgende bijeenkomsten plaats:

Thema Natuur en Milieu
Rapportage project intensivering Toezicht Veehouderijen 2019 (informerend en oordeelsvormend)
Provinciale Staten worden nader geïnformeerd over het project Intensivering Toezicht Veehouderijen (ITV). Daarnaast gaan de woordvoerders met elkaar en met gedeputeerde Lemkes-Straver in gesprek over (de resultaten van) het project en de evaluatie hiervan.

Thema Mobiliteit
MIRT onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid in de Brainportregio (informerend)
Provinciale Staten worden geïnformeerd over de stand van zaken van het MIRT onderzoek dat onder meer in gaat op de grote bereikbaarheidsopgave in de Brainportregio.

Thema Natuur en Milieu

Gezondheidsvisie (informerend)

In deze startbijeenkomst worden Provinciale Staten geïnformeerd over de rol die de provincie vanuit haar kerntaken ziet op het gebied van gezondheid. Na een presentatie over feiten en cijfers kunnen ze aangeven op welke manier ze betrokken willen worden bij het vervolgproces om te komen tot een provinciaal beleidskader gezondheid.

Van de vergaderingen wordt een audio(-video)verslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken via deze link.

Statenvergadering

Om 13:30 start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder andere:

  • Statenvoorstel 72/20 Bestuursrapportage II-2020
  • Statenvoorstel 73/20 Beleidskader Economie 2030
  • Statenvoorstel 66/20 Inpassingsplan “Kempenland-West, omgeving De Utrecht”

Bekijk de agenda en de stukken van de Statenvergadering.

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u later kunt terugkijken via deze link.

Inspreken

Provinciale Staten vergaderen op 16 oktober in het provinciehuis. Omdat zij fysiek vergaderen, zijn insprekers welkom om in het provinciehuis te komen inspreken. Insprekers kunnen er ook voor kiezen een digitale bijdrage te leveren. Voor digitale bijeenkomsten geldt dat insprekers een digitale bijdrage leveren. Dit is mogelijk door het richten van een mail, brief of eventuele videoboodschap aan Provinciale Staten. U kunt hiervoor contact opnemen met de Statengriffie via statengriffie@brabant.nl of 073- 6812278. U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 13 oktober 12.00 uur aanmelden als inspreker.

Eventuele digitale inspreekbijdragen worden op de website bij de vergaderstukken van de Statendag geplaatst, onder agendapunt ‘Insprekers’.


Lees het originele artikel