Het stroomgebied de Wouwse gronden ligt in de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Steenbergen. Vanaf 11 mei gelden al onttrekkingsverboden voor de stroomgebieden Brandse Vaart en Zijbeken en in de stroomgebieden Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop. Alle onttrekkingsverboden duren tot een nog nader vast te stellen moment. Het waterschap controleert of iedereen zich aan het verbod houdt. Voor de overige gebieden in West-Brabant geldt (nog) geen onttrekkingsverbod.

Waterschap Brabantse Delta stelt nieuw onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in

Waarom een onttrekkingsverbod?

De zakkende grondwaterstanden, het droge voorjaar en de weersverwachting leiden ertoe dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil in een gebied onder kritieke normen dreigt te zakken, is het waterschap genoodzaakt een onttrekkingsverbod in te stellen. Door de lagere waterstand kan er schade optreden aan oevers en kaden en stijgt de kans op sterfte van dieren en planten in watergangen.

De geringe neerslag van de afgelopen periode, de warmte, de vele zonuren en de hoge verdamping zorgen er voor dat het waterschap nu genoodzaakt is onttrekkingsverboden in te stellen. Zodra de omstandigheden het toelaten, trekt het waterschap de verboden in. Dit wordt bekend gemaakt via deze website en www.officielebekendmakingen.nl

Wat doet het waterschap?

Waterschap Brabantse Delta stelt alles in het werk om verdroging zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit gebeurt door in hoger gelegen gebieden water vast te houden door stuwen op te trekken en in lager gelegen gebieden water binnen te laten door sluizen open te zetten. Het waterschap voert maatregelen uit om water in het gebied vast te houden en zo de grondwatervoorraad aan te vullen. De stuwen zijn de hele winter in het gebied hoger ingesteld. Met agrariërs en terreinbeheerders zijn de mogelijkheden besproken om water zoveel mogelijk vast te houden. Ondanks alle maatregelen is het waterschap toch genoodzaakt om nu de eerste onttrekkingsverboden in te stellen.

Informatie

Op deze pagina staat alle informatie over onttrekkingsverboden, waaronder een overzichtskaart met de gebieden waar onttrekkingsverboden gelden.


Lees het originele artikel