Lees het originele artikel

De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Om te meten wat het effect van de CO2-maatregelen in de provincie is, heeft zij adviesbureau Berenschot de opdracht gegeven een integrale ‘impactanalyse’ te maken.

Berenschot heeft uitgerekend dat de CO2-uitstoot in 2030 26% minder zal zijn dan de uitstoot in 1990 was. Dat is aanzienlijk minder dan de 55% reductie die landelijk is afgesproken en waar Noord-Holland zich aan gecommitteerd heeft. In heel Nederland lijkt de gestelde norm niet gehaald te worden.

Uit de landelijke klimaat- en energieverkenning van PBL bleek recent dat de verwachting is dat in 2030 een reductie tussen 38% en 48% bereikt wordt. Dat we in Noord-Holland verder achterblijven is volgens Berenschot grotendeels verklaarbaar doordat de groei van de economie en de groei van het aantal inwoners in de periode 1990-2010, de effecten van klimaatmaatregelen tot 2010 teniet heeft gedaan.

In het Coalitieakkoord 2019-2023 is afgesproken om de provinciale bijdragen aan de klimaatopgave in beeld te brengen. De CO2-impactanalyse geeft weer hoe de uitstoot van broeikasgassen zich tot 2030 naar verwachting ontwikkelt en hoe de provincie kan bijdragen aan het terugbrengen van deze uitstoot. Zo kan de provincie de voortgang van de klimaatdoelen volgen en waar nodig bijsturen. De meetmethode die het rapport hanteert, wordt ook gebruikt door het Rijk en door andere overheden.

Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat & Energie: “Als provincie staan we achter ons doel om 55% reductie te halen in 2030. Daar doen we al heel veel voor, zoals onder meer in ons Actieprogramma Klimaat uit 2020 is omschreven. Dat doen en kunnen we natuurlijk niet alleen, maar samen met onze medeoverheden, ondernemers, organisaties en inwoners. Dit rapport is glashelder: we moeten meer doen om de doelen te halen. Het geeft hele duidelijke handvatten én keuzes om ons doel te behalen. Ook het versterken van het energienet is een belangrijk aandachtspunt. Een randvoorwaarde voor het verminderen van de CO2-uitstoot. De impactanalyse is een relevant document in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen.”

Winst

De CO2-uitstoot bleef in Noord-Holland tussen 1990 en 2019 ongeveer gelijk. De grootste uitstoot in de provincie vindt plaats in de industrie. In Noord-Holland heeft de industrie een groter aandeel van de uitstoot dan landelijk, aldus de onderzoekers: ruim éénderde van het totaal. Dit komt vooral voor rekening van Tata Steel. Bij de industrie kan tot 2030 dan ook een grote hoeveelheid CO2-reductie behaald worden (ruim 22 Mton). Overheden en bedrijven in het Noordzeekanaalgebied hebben daarvoor afspraken gemaakt met het Rijk (in een zogenoemde Cluster Energiestrategie, dat gebaseerd is op recentere cijfers).

Infographic CO2-impactanalyse
Download de hele infographic van de CO2-impactanalyse (pdf, 400 kB).

De provincie scherpt vergunningen van Tata Steel aan en legt maatregelen op, waardoor nu en in de komende periode de uitstoot van CO2 wordt beperkt. Dit maakt ook onderdeel uit van het Programma Tata Steel 2020 – 2050, van de provincie en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Doel van het programma is een gezondere en veilige IJmond. Ook de overgang van Tata Steel naar groen staal op waterstof leidt op termijn tot een daling van CO2-uitstoot.

Berenschot stelt in de impactanalyse ook dat grote winst om CO2-uitstoot terug te dringen, behaald kan worden in het verduurzamen van kantoren en andere bestaande gebouwen. De provincie zet zich hier met meerdere regelingen en acties voor in zoals afgesproken in het Energiebesparingsakkoord. Bij woningen zorgt het aardgasvrij maken van woningen voor een belangrijk deel van de CO2 -reductie. Het Servicepunt Duurzame Energie helpt gemeenten namens de provincie om grootschalige energiebesparing te realiseren en woningen aardgasvrij te maken.

Opwekken duurzame energie

Verkeer via de weg is ook verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2 -uitstoot in de provincie, blijkt uit de berekeningen van Berenschot. Door het verbeteren van OV-knooppunten en stimuleren van fietsen probeert de provincie dit verkeer te verminderen. Maar de grootste reductie is volgens het onderzoek te halen door het verduurzamen van alle voertuigen zelf.

In de Noord-Hollandse landbouw neemt de glastuinbouw een groot aandeel van de CO2 –uitstoot voor haar rekening, onder andere door het aardgasgebruik. De provincie draagt bij aan het realiseren van alternatieven voor de glastuinbouw.

Om het opwekken van duurzame energie te stimuleren heeft de provincie verschillende subsidies. De twee Noord-Hollandse Regionale Energiestrategieën (RES’en) hebben gezamenlijk de ambitie om 6,3 Terrawattuur aan zonne- en windenergie op te wekken in 2030.

Vervolg

De opgave om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten, kan alleen gerealiseerd worden met alle betrokken partijen samen: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Berenschot heeft 5 punten benoemd waarop de provincie als midden bestuur een grotere bijdrage aan de klimaatopgave kan leveren. Zo kan de provincie bij uitstek alle relevante regionale partijen bij elkaar brengen en waar klimaatmaatregelen in samenhang met andere opgaven worden opgepakt, zoals de stikstofcrisis, landschappelijke waarden, natuur, economie en woningbouw, alle belangen afwegen.

De provincie zet zich in om alsnog in 2050 klimaatneutraal te zijn. De manier waarop zij dat gaat doen wordt mede op basis van de impactanalyse uitgewerkt door een nieuwe coalitie na de verkiezingen van Provinciale Staten in maart 2023.

Lees de hele CO2-impactanalyse (pdf, 7,33 MB).


Lees het originele artikel