Lees het originele artikel

Utrechtse gemeenten onderzoeken de komende maanden gezamenlijk welke vormen van opvang en huisvesting voor statushouders en asielzoekers het beste zijn om tot een snellere integratie te komen. De huidige situatie rond de extra instroom van asielzoekers naar Nederland maakt de zoektocht extra urgent. De resultaten van de verkenning worden gebundeld tot een voorstel naar het Rijk onder welke randvoorwaarden de gezamenlijke opgaven in de regio’s gerealiseerd kunnen worden. De gemeenten bekijken verschillende mogelijkheden en locaties in de provincie, en kijken daarbij ook naar meerwaarde voor andere woningzoekenden. Een van die mogelijkheden is een onderzoek naar een vernieuwend model van kleinschalige opvanglocaties voor asielzoekers, naast de bestaande gangbare grootschalige opvanglocaties.

Het Rijk heeft alle provincies in Nederland de opdracht gegeven om extra statushouders en asielzoekers op te vangen en een dak boven het hoofd te geven. De regio’s kiezen bij het uitvoeren van deze taken expliciet voor samenwerking. Om in gezamenlijkheid te kunnen optrekken is in opdracht van Provincie Utrecht en regio’s Utrecht en Amersfoort een provinciale kansenmaker aangesteld om het bid richting het Rijk te formuleren.

Ondanks de urgentie van het moment kiest de regio er nadrukkelijk voor om oplossingen te verkennen voor de middellange termijn. Dit zorgt voor een robuuster en flexibelere manier van opvangen, die kan meebewegen met groeiende of afnemende aantallen asielzoekers.

Kleinschalige opvanglocaties

In Nederland wordt gewerkt aan een flexibeler asielstelsel. Een van de onderdelen zijn regionale opvanglocaties. Asielzoekers die een grote kans maken op een verblijfsvergunning worden opgevangen in een regionale opvanglocatie, dichtbij de plek waar ze uiteindelijk komen te wonen. Het realiseren van meerwaarde voor de buurt en voor de bewoners staat daarbij centraal.

Regio Utrecht verkent samen met het COA de kansen en belemmeringen om dit soort opvanglocaties in de toekomst veel kleinschaliger vorm te geven. In plaats van de gangbare grootschalige locaties wordt gekeken naar een vernieuwend model waarbij meerdere kleine locaties, verspreid over de regio, onderling samenwerken. In totaal gaat het om ca. 120-150 asielzoekers. Daarbij wordt ook gekeken naar een mix met andere doelgroepen. Het COA geeft aan mee te willen werken aan deze verkenning.

Inburgering vanaf dag één
“We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen, waaronder asielzoekers en statushouders. Integratie begint vanaf dag één, gewoon in de buurt, tussen andere inwoners. Meedoen in onze samenleving draagt bij aan een goede start, het versnelt het leren van de Nederlandse taal en het vinden van werk. We hebben een voorkeur voor flexibele woonruimte, naast de opvang van asielzoekers bieden we ook ruimte aan andere woningzoekenden in de gemeentes, zoals jongeren”, aldus wethouder Cees Taal van gemeente Vijfheerenlanden.

Kwaliteit en versneld toevoegen van woningen
De huisvesting van statushouders is een uitdaging in de al overspannen woningmarkt binnen de regio. Regio Utrecht zet voor deze huisvesting in op het versneld toevoegen van woningen en op zogeheten flexbouw, een type woningen dat snel te bouwen is, maar ook eenvoudig te verplaatsen is naar een andere plek als dat nodig is. Daarnaast wordt er gekeken naar het slimmer benutten van bestaande gebouwen of locaties. De regio’s zien kansen voor tijdelijke woonvormen en combinaties van statushouders met reguliere inwoners (al dan niet met een urgente woonvraag).


Lees het originele artikel