Op 1 januari 2021 is de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen gestart. Een samenwerking, op basis van een Gemeenschappelijke Regeling, van 18 gemeenten. Onze opgaven en de projecten die daarbij horen bevatten hoofdzakelijk de thema’s: woningbouw, circulariteit, economie en mobiliteit. Maar ook cultuur en toerisme is een aandachtsveld. Het doel is te zorgen voor groei én het versterken van het groene karakter van onze bijzondere regio: groene groei. Op www.groenemetropoolregio.nl staat meer informatie over onze regio, organisatie en de vijf opgaven.

Het programma Slim & Schoon Onderweg 2023 – 2026 (S&SO)
In het programma Slim & Schoon Onderweg 2023 – 2026 (S&SO) werken Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Oost Nederland, Provincie Gelderland, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, de gemeenten Arnhem en Nijmegen en VNO-NCW nauw samen met diverse werkgevers, vervoerders en onderwijsinstellingen om mensen op een slimmere en duurzamere manier te laten reizen. Dit gebeurt via de werkgeversaanpak, logistieke makelaars, een bewonersaanpak en een aantal projecten om deze gedragsverandering mogelijk te maken, zoals digitalisering van mobiliteitsdata en de opschaling van deelmobiliteit(shubs).

Een van de belangrijke pijlers van het programma is de werkgeversaanpak, bedoeld om werkgevers te helpen om hun werknemers minder en op een duurzamere manier te laten reizen. Wij zoeken daarvoor nieuwe enthousiaste mobiliteitsmakelaars en projectleiders die hun vak verstaan.

Waar kom je te werken?

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen (GMR) is de penvoerder voor S&SO en verzorgt namens de programmapartners de inkoop en inhuur van mensen en producten. De GMR heeft een compact professioneel regiobureau (ca. 20 medewerkers). Het regiokantoor is gevestigd in Elst, maar daar zal je niet vaak zijn, want je bent vooral op pad richting werkgevers.

De GMR levert de programmamanager, die het programma op hoofdlijnen aanstuurt, met hulp van het Programmateam, waarin vertegenwoordigers vanuit alle programmapartners zitten.

Je werkt nauw samen met o.a. de programmamanager S&SO, de coördinatoren van de deelgebieden, de communicatiemedewerker S&SO, de logistiek makelaars, de kwartiermaker deelmobiliteit, de projectleider Onderwijsaanpak, de projectleider(s) werkgeversaanpak en uiteraard de werkgevers, bedrijven en bedrijfsverenigingen die jij adviseert.

Wat ga je doen?

Jij bent de mobiliteitsmakelaar voor de regio Nijmegen, voor twee dagen per week. Via andere procedures zoeken we een mobiliteitsmakelaar voor Arnhem en Noordoost-corridor voor 3 dagen per week en 2 projectleiders werkgeversaanpak voor gezamenlijk vier dagen per week.

Het programma S&SO is in 2023 gestart met het gebiedsgericht werken in vijf deelgebieden: Noord-Oost (A12 corridor), Arnhem, middengebied (A/N325), Nijmegen en Zuid-West (A73/A50 corridor). Elk deelgebied krijgt een eigen gebiedscoördinator die met de partners in het betreffende gebied gaat kijken wat er nodig is aan mobiliteitsmanagent, infrastructuur en beleid. De gebiedscoördinator heeft specifieke gebiedskennis. In 2023 starten Noord-Oost, Arnhem en Nijmegen met een gebiedscoördinator.

De mobiliteitsmakelaars worden formeel aangestuurd door de programmamanager, maar inhoudelijk vooral door de gebiedscoördinatoren. Indien nodig kan je ook in andere deelgebieden worden ingezet.

De mobiliteitsmakelaar helpt bedrijven en andere werkgevers met de ontwikkeling richting duurzame mobiliteit van hun medewerkers. Dat gebeurt in drie fasen: Acquisitie en inventarisatie door middel van gesprekken, postcodescans en enquêtes, concrete acties om medewerkers anders te laten reizen en  borging zodat de werkgevers er structureel mee aan de slag gaan.

De hoofdtaken van de mobiliteitsmakelaar zijn:

 • Acquisitie nieuwe werkgevers (‘warme’ en ‘koude’ acquisitie);
 • Bijdrage aan communicatie & campagnes;
 • Kennisdeling binnen het netwerk, zowel 1 op 1 als via bijv. Webinars of fysieke bijeenkomsten
 • Inventarisatie en advisering, zowel voor grotere werkgevers als gebiedsgericht;
 • Opstellen Plannen van aanpak per werkgever of gebied;
 • Advisering op hoofdlijnen bij de implementatie van maatregelen;
 • Adviseren en begeleiding bij de keuze voor producten en diensten;
 • Monitoring: voortgang, halfjaar- en eindejaar verantwoording;
 • Deelname aan programmaoverleggen om onderling kennis uit te wisselen
 • Afstemming met de mobiliteitsmakelaars in de andere deelgebieden en in de Achterhoek;
 • Afstemming met landelijke en provinciale ontwikkelingen en campagne zoals Zo Werkt Het, campagne deelmobiliteit e.d.
 • Met werkgevers afspraken maken over een structurele borging van mobiliteitsmanagement binnen hun organisatie.

Als mobiliteitsmakelaar ben je dus vooral voor het onderhouden en doorontwikkelen van het netwerk en voor advisering op hoofdlijnen.  Wanneer jouw inspanningen leiden tot concrete acties, dan draag je deze over aan een van de projectleiders.

Wie zoeken we?

Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand voor gemiddeld 16 uur per week. Vanwege de flexibiliteit van het werk hoeven dit geen volledige dagen te zijn, maar kunnen deze uren flexibel over de week worden ingezet. Ook gaat het over een gemiddelde, dus het daadwerkelijk aantal uren kan per week variëren, afhankelijk van de vragen over en de voortgang van de projecten.

Wat breng je verder mee?

 • Je hebt een voor de opdracht relevant netwerk en relevante werkervaring (binnen de regio Arnhem-Nijmegen is een pre);
 • Je bent op de hoogte van landelijke en regionale ontwikkelingen en mogelijkheden om werkgevers zo goed mogelijk te helpen bij het verduurzamen van de mobiliteit;
 • Je bent een echte verbinder, ziet kansen en speelt daarop in;
 • Je spreekt de taal van zowel het bedrijfsleven als de overheid en bent overtuigend en enthousiasmerend;
 • Je bent pro-actief;
 • Je bent gericht op het behalen van concrete resultaten en bent gestructureerd in het bijhouden van je inspanningen en behaalde resultaten.

Wat bieden wij jou?

Je bent onze mobiliteitsmakelaar in de regio Nijmegen voor de periode juni 2023 tot en met maart 2024. Bij wederzijdse tevredenheid is het mogelijk om daarna twee keer met maximaal een jaar te verlengen. We gaan deze vacature invullen via externe inhuur.

Word je aangeboden via een bureau, dan gaat de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen een contract aan met dat bureau. Krijg je in de tussentijd een andere baan, dan krijgt het bureau de mogelijkheid om binnen het afgesloten contract met een andere gelijkwaardige kandidaat te komen. Is dat niet mogelijk, dan zal opnieuw een aanbesteding worden uitgeschreven.

Ben jij enthousiast?

Reageer uiterlijk dinsdag 9 mei 2023 via Werken in Gelderland met je CV, een motivatiebrief en een kort plan van aanpak waarin je jouw visie op een succesvolle werkgeversaanpak beschrijft in maximaal 4 A4’s.

Wil je meer weten? Kijk vooral op onze website www.slimschoononderweg.nl. Meer weten over de functie? Bel of mail Klaas-Jan Gräfe, programmamanager Slim & Schoon Onderweg regio Arnhem-Nijmegen, 06 31 78 91 23 of klaas-jan.grafe@groenemetropoolregio.nl.

Voor vragen over de procedure kun je telefonisch contact opnemen met Mark Brouwer, P&O adviseur, 06 14 62 31 27.

De oriëntatie- en selectiegesprekken staan gepland op dinsdag 16 mei 2023. Daarbij zijn aanwezig: de programmamanager Slim & Schoon Onderweg en de gebiedscoördinator van Nijmegen.


Solliciteer hier