Solliciteer hier

In de gemeente Nijmegen ligt ten noorden van de Waal het grootschalige ontwikkelingsgebied de Waalsprong. Deze Vinex-locatie is sinds begin van deze eeuw in ontwikkeling. De Waalsprong omvat grofweg het gebied rondom de oude kernen Oosterhout en Lent en het nieuwe centrumgebied Hof van Holland. In totaal telt de Waalsprong een grote diversiteit aan deelgebieden. Naar verwachting woont in 2029 ruime eenvijfde van alle Nijmegenaren in de Waalsprong.
De gemeente Nijmegen heeft voor de ontwikkeling van dit gebied in 2009 een Ruimtelijk Kwaliteitsteam (RKT) ingesteld. RKT’s staan voor de kwaliteitsborging van grote en complexe ontwikkellocaties, zoals ook de gebieden Waalfront&West en Stationsgebied. De kwaliteitsteams zijn vroeg in het ontwerpproces actief en bestaan uit deskundige leden die efficiënt en onafhankelijk kunnen adviseren over complexe ontwerpopgaven. 
Het RKT Waalsprong is indertijd ingesteld om de ruimtelijke samenhang van het gebied als geheel te bewaken en daarmee houvast te creëren voor toekomstige ontwikkelingen. Daarbij stijgt de kwaliteitsvraag van het hele stadsdeel boven de losse individuele projecten uit. Uitgangspunt bij de advisering vormen de beeldkwaliteitplannen en stedenbouwkundige uitgangspunten die voor de diverse gebieden zijn opgesteld.
Het RKT denkt actief mee met de ontwikkeling van de stedenbouwkundige plannen voor het geheel, vanuit de gemeentelijke kaders. Ook heeft het RKT de taak om te reageren op initiatieven en planvoorstellen en adviseert zij de gemeente bij het op de markt brengen van projecten en de wijze van tenderen. 

Het RKT bestaat uit vier leden waaronder de voorzitter. Drie leden vertegenwoordigen de specialismen van architectuur, stedenbouw en landschap. Het RKT Waalsprong zoekt met ingang van 1 maart 2024: 

Lid-stedenbouwkundige 

Wat ga je doen?

 • Vanuit een brede ruimtelijke context adviseren over de kwaliteit van architectuur, stedenbouw, landschap en openbare ruimte;
 • Schakelen tussen verschillende schaalniveaus en tussen zowel abstracte opgaven als opgaven met een hoge mate van detaillering;
 • Vanuit een oplossingsgerichte houding samen met externe partijen zoeken naar optimale ruimtelijke oplossingen, met oog voor het proces. 

Wat verwachten we? 

Algemeen

 • Excellente vakkennis op het gebied van stedenbouw (en bij voorkeur landschap), blijkend uit een afgeronde relevante academische opleiding en (praktische) werkervaring;
 • Ontwikkelingsgerichte en gezaghebbende visie;
 • Verbindende persoonlijkheid;
 • Bij voorkeur ervaring als lid van een integrale adviescommissie;
 • Affiniteit met de stad Nijmegen;
 • Bereid zich te oriënteren in de gemeente Nijmegen in het algemeen en het gebied de Waalsprong specifiek.
 • Conformeert zich ten aanzien van de verschillende projecten aan de uitgangspunten en beleidslijnen van het beeldkwaliteitsbeleid van de gemeente Nijmegen. 

Lid-stedenbouwkundige
Vakkennis met de volgende raakvlakken:

 • Signaleren van pragmatische kansen voor stromen, structuren en inrichting;
 • Overzicht van grote stedenbouwkundige en landschappelijke structuren;
 • Biodiversiteit en natuurinclusief ontwerp;
 • Actuele thema’s: klimaatadaptatie, energietransitie, sociaal-maatschappelijke exclusiviteit en  gezondheid. 

Kandidaten voor deze functie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaamheden verrichten onder verantwoordelijkheid van het Nijmeegse gemeentebestuur. 

Vergoeding en duur van de aanstelling

De gemeente Nijmegen biedt voor deze functie een marktconforme vergoeding. De tijdsbesteding voor de commissieleden is gemiddeld acht uur per maand, uitgaande van één maandelijkse vergadering. De duur van de benoeming is tenminste drie jaar met de mogelijkheid van een verlenging (minimaal) twee jaar. 

Sollicitatieprocedure

Mocht je belangstelling hebben voor deze functie, dan kun je tot en met 14 januari 2024 reageren. Solliciteren kan direct online via w.van.hees@nijmegen.nl. Met hem kun je ook contact opnemen voor verdere inlichtingen. De gesprekken vinden plaats in de 2e week van februari 2024. 

Meer informatie

Meer informatie over de Waalsprong is te vinden op www.nijmegen.nl/ en www.waalsprong.nl/ 

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld


Solliciteer hier