Lees het originele artikel

Op donderdag 18 augustus 2022 organiseert waterschap Scheldestromen samen met ZLTO afdeling Zuid-Beveland-Oost een informatiebijeenkomst over mogelijke uitbreiding van de aanvoer van zoet water bij Rilland. In dat gebied kan via het Volkerak Zoommeer zoet water worden ingelaten dat via het watersysteem verder verspreid wordt voor gebruik in de landbouw en fruitteelt. Tot nu toe profiteren gebruikers van de Reigerbergsche polder en de eerste Bath Polder van deze betaalde voorziening. Waterschap Scheldestromen heeft een extern bureau onderzoek laten doen naar de technische mogelijkheden om dit gebied te vergroten. De uitkomsten zijn verwerkt in een schetsontwerp dat donderdag wordt gepresenteerd en toegelicht aan de streek. Geïnteresseerden zijn welkom op: donderdag 18 augustus 2022, 19.30 uur in ‘Ons Dorpshuis’ Berghoekstraat 3 in Kruiningen. 

Voorziening zoet water

In de Reigerbergsche polder en Eerste Bathpolder wordt via het Volkerak Zoommeer zoet water ingelaten in tijden van droogte. In de jaren tachtig en negentig is er samen met agrariërs uit deze streek een inlaat en een aanvoersysteem aangelegd. Het waterschap heeft het watersysteem op deze voorziening aangepast, waarvoor deelnemende agrariërs jaarlijks betalen voor aanleg en onderhoud om het zoet water binnen het gebied te verspreiden via het slotensysteem. Partijen buiten het aanvoergebied hebben destijds aange-geven niet te willen investeren in de zoetwatervoorziening. De afgelopen droge jaren hebben geleid tot bewustwording en urgentie bij niet deelnemende agrariërs om het zoetwa-teraanvoergebied uit te breiden. 

Verkennen structurele uitbreiding voorziening

Agrariërs uit de aangrenzende gebieden hebben eerder aangegeven om samen met ZLTO te zoeken naar passende toekomstige oplossingen voor droogte. Waterschap Scheldestromen is als waterbeheerder niet verantwoordelijk voor het leveren van zoet water, maar ondersteunt met dit onderzoek het initiatief om het gebied voor zoet water uit te breiden. In een projectgroep bestaande uit waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland en Witteveen + Bos, is er gekeken om het verspreidingsgebied van zoet water uit te breiden en het zoete water via het Bathse Spuikanaal het gebied in te brengen.

Vervolg 

Het waterschap benadrukt dat dit onderzoek vooral technisch laat zien waar mogelijke kansen liggen. Of en hoe er werk wordt gemaakt van mogelijkheden is afhankelijk van draagvlak in de streek. Net als de zoetwatervoorziening Tholen en Sint Philipsland en de bestaande voorziening voor de Reigerbergsche polder, moeten kosten voor aanpassing van het watersysteem mede gedragen worden door gebruikers die van de voorziening kunnen profiteren. 


Op de kaart het huidige gebied van de Reigerbergsche polder (gearceerd) en het oorspronkelijke zoekgebied van het onderzoek. 


Lees het originele artikel