Lees het originele artikel

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT werken samen aan drie hoogspanningsnetten op zee voor het transport van elektriciteit vanaf windenergiegebieden op zee naar het vasteland. De Provincie Zeeland en de acht Zeeuwse gemeenten ontvangen vanuit het klimaatfonds € 50 miljoen om de leefkwaliteit in de omgeving van de aanlandlocaties te versterken.

Op het grondgebied van acht Zeeuwse gemeenten worden hoogspanningsleidingen, hoogspanningsstation(s) en/of converterstation gerealiseerd die direct of indirect betrekking hebben op de aanlanding van deze hoogspanningsnetten. Zeeland ontvangt vanuit het klimaatfonds € 50 miljoen om de leefkwaliteit te versterken. Maandag 27 mei 2024 werden de handtekeningen gezet onder het bestuursakkoord.

Het Rijk heeft vanuit het klimaatfonds in totaal € 500 miljoen beschikbaar gesteld voor Gebiedsinvesteringen Netten op Zee. Zeeland ontvangt in een eerste tranche € 50 miljoen om daarmee de leefkwaliteit in de omgeving van de aanlandlocaties Wind op Zee te versterken. Het geld gaat naar de Provincie en naar de gemeenten op Walcheren en de Bevelanden.

Proces van verdeling budget en selectie projecten

De verdeling van geld is gedaan over de Provincie en 8 gemeenten door een verdeelsleutel. Op basis van deze verdeling zijn projecten opgehaald die uitwerking geven aan het genoemde doel en die bijdragen aan de beleidsdoelen van de Provincie en gemeenten. De projecten moeten bij uitvoering concreet zichtbaar zijn voor inwoners  en bedrijven en specifiek ook voor de agrariërs in het gebied die in veel gevallen veel overlast ondervinden van de gevolgen van de aanlanding van wind op zee.

Doel en invulling Regioplan gebiedsinvestering Netten op Zee

De hoofdlijnen van de gebiedsinvesteringen zijn uitgewerkt in een regioplan. De investeringen zijn een extra impuls voor de regio en staan los van de kosten voor realisatie en (wettelijke) compensatie die van toepassing zijn op de energie-infrastructuur projecten. Met de bedragen zijn projecten mogelijk met een positieve invloed en impact op het gebied.

Voor de selectie komen projecten in aanmerking die in voorbereiding zijn voor uitvoering, maar waar nog onvoldoende geld voor beschikbaar is en/of waar een versnelling wenselijk is én die aansluiten op de vier thema’s van het Regioplan:

  1. Behoud & versterken natuur
  2. Verbeteren fysieke leefomgeving
  3. Versterken regionale economie
  4. Versnellen


Nog niet alle projecten zijn volledig uitgewerkt en/of goedgekeurd. Hierover wordt op een later moment gecommuniceerd. Projecten waar de Provincie in ieder geval in gaat investeren zijn:

  1. De oprichting van een gebiedsfonds Veerse Meer voor de uitvoering van de gebiedsvisie Veerse Meer. Bijdrage vanuit Regioplan: € 1.500.000.
  2. Optimalisatie en verduurzaming afvalwater hergebruik Coroos. Bijdrage vanuit Regioplan: € 450.000.
  3. Duurzame energieoplossingen i.c.m. zoetwater voor de landbouw. Bijdrage vanuit Regioplan: € 1.220.000.
  4. Versnellen energietransitie. Bijdrage vanuit Regioplan: € 1.200.000.

Vervolgstappen

Op 19 maart 2024 hebben de provincie en gemeenten het Regioplan gebiedsinvesteringen Netten op Zee vastgesteld. Vervolgens is het Regioplan ingediend bij het ministerie van EZK. Vandaag zijn de handtekeningen gezet. Het Rijk zal naar verwachting rond de zomer de gelden toekennen aan de Provincie Zeeland op basis van een Specifieke Uitkering (SPUK). De Provincie zorgt voor de verdeling van het geld naar de gemeenten.

Ondertekening netten op zee
Ondertekening bestuursakkoord Netten op zee minister Jetten
Ondertekening netten op zee
Ondertekening bestuursakkoord Netten op zee gedeputeerde Van der Velde
Ondertekening netten op zee
Ondertekening bestuursakkoord Netten op zee gedeputeerde De Bat

Lees het originele artikel