Op 14 juli 2021 vergaderde het Algemeen Bestuur voor de laatste keer vóór het zomerreces. Op de agenda stonden best veel agendapunten. Dankzij plv. voorzitter Johan van der Schoot, (die de honneurs waarnam omdat Marnix Bakermans verhinderd was), en de vergaderdiscipline van onze AB-leden die inmiddels gewend zijn aan digitaal vergaderen, is de vergadering weer prima verlopen.

Jullie kunnen de vergadering terugkijken via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=gmqYDEMUCC0&t=27s

1e Bestuursrapportage 2021
De 1e Berap van 2021 toont een verwacht positief resultaat van €358.500 euro, iets hoger dan eerder in de begroting was voorspeld. De financiële huishouding is in ieder geval op orde is en de ODBN is ‘in control’.

Omgevingswet: voorbereidingen gaan door
Het AB stemde in met de inzet van € 120.000,- uit de bestemmingsreserve Omgevingswet. Met dit bedrag kan de ODBN de noodzakelijke uitgaven doen om het Digitaal Stelsel Omgevingswet bij de ODBN goed in te richten. Denk bijv. aan het inrichten van Centric Leefomgeving, inclusief alle koppelingen. Ook wordt uit dit budget de pilot gefinancierd om het inrichtingenbestand geautomatiseerd om te zetten naar een activiteitenbestand.
Hoewel de Omgevingswet is uitgesteld, moet er nog veel geregeld worden bij de ODBN, maar ook bij de deelnemers. Het inrichten van het DSO is een grote klus. Elke gemeente moet zelf beslissen welke norm zij wil hanteren, maar AB-lid Jan Hoskam pleitte er wel voor dat de ODBN een rol pakt om te zorgen voor heldere definities. De ODBN gaat in gesprek met de deelnemers om te bespreken of afstemming over de definities wenselijk is.

Informatiegestuurd werken
Ook werd € 155.000,- beschikbaar gesteld uit de bestemmingsreserve Informatiegericht Werken zodat de ODBN, samen met de andere drie diensten en de provincie Noord Brabant, een datawarehouse omgeving kan bouwen. Daarmee kunnen de data waarover we in onze primaire werk beschikken bevraagd worden vanuit een centraal punt. Een datawarehouse is een belangrijke randvoorwaarde om informatiegestuurd te kunnen werken.

Begroting 2022 en tarief
Elke deelnemer heeft een zienswijze ingediend over de ontwerp-begroting 2022 van de ODBN, waarin een structureel meerjarig positief resultaat is gepresenteerd. Een aantal deelnemers, waaronder de provincie, vroeg om het gemiddelde tarief voor 2022 toch niet te verhogen. Het Algemeen Bestuur heeft die lijn uiteindelijk gevolgd, al ging daar wel een goede bestuurlijke discussie aan vooraf. Enkele AB-leden merkten op dat zij het een lastig dilemma vonden, omdat de ODBN moet opereren in een zeer dynamische omgeving met vele uitdagingen, die snel alsnog tot risico’s kunnen leiden. Of, zoals een AB-lid het verwoordde: “ik betaal liever van tevoren wat meer, dan dat ik achteraf een naheffing krijg”. Gelet op de positieve lijn die zich doorzet in de eerste Bestuursrapportage 2021 koos het Algemeen Bestuur er uiteindelijk toch voor om de deelnemers voor 2022 een incidentele korting van € 1,51 op het tarief te geven. De begroting werd alleen op dit punt gewijzigd ten opzichte van de ontwerp-begroting. Pas bij de Kadernota 2023 wordt de afweging gemaakt of het tarief structureel aangepast kan worden.

Pilot kadernota 2023
Het AB stemde ook in met het volgen van een pilot voor de Kadernota 2023. Dankzij de pilot kunnen we de kadernota al in december 2021 definitief laten vaststellen door het AB. De reacties die deelnemers daarna nog steeds kunnen indienen, verwerken we in de ontwerp-begroting. We creëren zo wat meer tijd om serieus met reacties om te gaan.

Eerste en tevens laatste AB-vergadering voor Wil van Pinxteren
Het was de eerste, maar meteen ook de laatste AB-vergadering voor gedeputeerde Wil van Pinxteren. Door de nieuwe coalitie die is gevormd bij de provincie Brabant wordt Hagar Roijackers (GroenLinks) namelijk de nieuwe gedeputeerde die omgevingsdiensten in portefeuille heeft. Het AB stemde er op voorhand mee in om de nieuwe gedeputeerde aan te wijzen als DB-lid.

Energiebod ODBN
Ten slotte presenteerde Leo van den Akker aan het AB het ‘energiebod’ van de ODBN aan onze deelnemers. Door 600 energie-controles per jaar uit te voeren bij grote bedrijven wil de ODBN bijdragen aan het bereiken van 20% van de totale RES-doelstelling voor 2023. Een nieuwe en ambitieuze opgave, die we ook in de accountgesprekken met onze deelnemers gaan toelichten.

Terug naar het nieuwsoverzicht


Lees het originele artikel