Lid van het dagelijks bestuur Arnold Jansen: “Het algemeen bestuur heeft begin 2023 een motie aangenomen over ‘het nieuwe GLB en kansen voor Waterschap Limburg’. Het dagelijks bestuur heeft aan de motie nu gehoor gegeven.”

Nieuw GLB

Op 1 januari 2023 is het nieuw Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ingegaan. Eén van de voorwaarden voor akkerbouwers om voor hun basispremie in aanmerking te komen, is dat zij 4% van hun areaal niet mogen betelen. Om aan deze 4% te komen, mogen agrariërs ook landschapselementen van derden meetellen, als dit voldoet aan de voorwaarden. Onder landschapselementen wordt verstaan: water, oevers en andere delen waar geen landbouwactiviteit op wordt uitgeoefend.

Voorwaarden

Om de grond van het waterschap te mogen opvoeren bij het aanvragen van de subsidie, moet er al een schriftelijke onderhouds- of beheersovereenkomst zijn. Agrariërs kunnen zich dan melden bij het waterschap. Bij de (schriftelijke) toestemming kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld duurzaam waterbeheer, verbetering van de waterkwaliteit en biodiversiteit en een verbod op bemesting en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de betreffende grond.


Lees het originele artikel