Lees het originele artikel

Besluitenlijst Provinciale Staten 5 juni 2020

Bespreekstukken met beraadslaging

Actuele Motie M82 ‘Een blijvende herinnering’
De motie werd ingediend door PvdA, SP en CDA en kreeg steun van de fracties VVD, D66,
GroenLinks, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP. De fracties Forum voor Democratie en PVV stemden tegen.

Actuele motie M83 ‘Provinciale aanpak van de wolf’
De motie werd ingediend door de fracties VVD, Forum voor Democratie en CDA en kreeg steun van
de fracties PVV, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP. De fracties SP, D66, GroenLinks,
PvdA en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Statenvoorstel 34/20 Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2021 en meerjarenraming 2022-2024 van Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdiensten Zuidoost (ODZOB), Midden en West (OMWB) en Noordoost (ODBN)

De ontwerpbegroting en meerjarenraming van de omgevingsdiensten (ontwerpbesluiten I, II en III) zijn aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie PVV stemde tegen.


Statenvoorstel 40/20 Zienswijze op conceptbegroting Havenschap Moerdijk 2021

Het voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie PVV stemde tegen.

Bespreekstukken zonder beraadslaging


Over onderstaande voorstellen is geen stemming gevraagd. Ze zijn bij acclamatie aangenomen.

Statenvoorstel 55/20 Benoeming lid Vertrouwenscommissie benoeming Commissaris van de Koning Noord-Brabant 2020
Provinciale Staten heeft de heer H.W. van den Broek benoemd tot lid van de vertrouwenscommissie benoeming commissaris van de Koning Noord-Brabant 2020.

Statenvoorstel 57/20 Benoeming lid en plaatsvervangend lid Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant
Provinciale Staten hebben de heren H.W. van den Broek en de heer T.G.M.H. van Hulsel benoemd tot lid respectievelijk plaatsvervangend lid van de Commissie sturen en verantwoorden Provinciale Staten Noord-Brabant.

Ontwerpbesluit 49/20 Notulen van de PS vergadering 17 april 2020

Ontwerpbesluit 50/20 Notulen van de extra PS vergadering 17 april 2020

Ontwerpbesluit 51/20 Notulen van de extra PS vergadering 22 april 2020

Ontwerpbesluit 52/20 Notulen van de PS vergadering 22 april 2020

Ontwerpbesluit 56/20 Lijst ingekomen stukken periode 19 maart 2020 tot en met 6 mei 2020


Lees het originele artikel