In de NDA’s is per gebied te lezen hoe het met de natuur gaat, welke knelpunten er zijn en wat mogelijk oplossingsrichtingen zijn. Het bevat geen maatregelen op gebiedsniveau. Die volgen in de gebiedsgerichte aanpak in het kader van het Fries Programma Landelijk gebied (FPLG).

Gedeputeerde Douwe Hoogland: “It hat in protte tiid koste om kwalitatyf goede NDA’s te meitsjen. Dêr is hurd oan wurke. It is wichtich dat de EA der no nei sjen kin, sadat wy op basis fan harren advys wer fierder kinne mei de analyzes en se oanfolje kinne. It jout ús ek de kâns om de EA gau út te nûgjen foar fjildbesites om de situaasje yn it fjild en fanút breed perspektyf, ek mei de lânbou, te besjen. Wy moatte no fuortfarrend fierder, sadat de gebietsrjochte oanpak fan it FPLG starte kin en wy ek oan de gong kinne op lokaal nivo mei belutsen partijen. As de natuer foarút giet is dat ek de wei nei mear romte foar ûntwikkelings en mooglikheden foar fergunningferliening.”

Actualiseren

De natuurdoelanalyses (NDA’s) zijn gemaakt op basis van al beschikbare informatie – denk aan veldbezoeken, kaarten, inventarisaties en getallen uit databanken. Over sommige soorten en leefgebieden is op dit moment nog niet voldoende bekend. Om die kennisleemtes te vullen, start de provincie aanvullende onderzoeken. De NDA’s worden blijvend geactualiseerd. Daarbij wordt telkens gekeken hoe het met de natuur gaat, of getroffen maatregelen helpen en welke maatregelen er aanvullend nodig zijn. Bestaande (oudere) informatie kan dus worden gezien als nulmeting. Zo ontstaat er een steeds vollediger beeld van hoe de natuur zich ontwikkelt in Fryslân.

Vergunningen

De NDA’s hebben geen formele status, maar bevatten wel de meest recente informatie over de toestand van de natuur in een gebied. Als het gaat om vergunningen is het verplicht om die informatie te betrekken bij het besluit wel of niet een vergunning te verlenen. Over het algemeen is in Fryslân te zien dat veel soorten en leefgebieden onder druk staan door verdroging, stikstof en verzuring. De NDA’s zijn te zien als sleutel om de vergunningverlening weer op gang te brengen. Doordat de NDA’s inzicht geven in de huidige situatie en wat er voor nodig is om de natuur vooruit te brengen.

De NDA’s en een toelichting op de documenten is te vinden op de website. Naar verwachting brengt de EA de adviezen over de NDA’s dit najaar uit. De NDA’s vormen samen met het gebiedsprogramma FPLG voeding voor de gebiedsgerichte aanpak in Fryslân.


Lees het originele artikel