Het Rijk heeft vandaag laten weten € 3,3 miljoen aan de gemeente Maastricht uit te keren uit het Volkshuisvestingsfonds, de landelijke subsidieregeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De aanvraag is volledig gehonoreerd en Maastricht heeft hiermee ruim € 4,8 miljoen (waarvan € 1,5 miljoen cofinanciering door de gemeente) beschikbaar voor de sloop, nieuwbouw en renovatie in de wijken Malpertuis, Pottenberg en Mariaberg. 

Besluitvorming 

Op 18 mei is de aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds ingediend. Gezamenlijk met de corporaties Servatius, Maasvallei, Wonen Limburg en Woonpunt is de situatie in Maastricht in kaart gebracht. Hierbij is zorgvuldig gekeken en gewogen op grond van de criteria van de regeling om tot een kansrijke aanvraag te kunnen komen. Voor de bekendmaking door BZK is een lobby ingezet om het belang voor een positieve besluitvorming en beoordeling voor de aanvragen vanuit NOVI-gebied Zuid-Limburg onder de aandacht te brengen van BZK. Dit heeft positief uitgepakt en uiteindelijk zijn de aanvragen van de gemeentes Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen en de regio Parkstad allemaal gehonoreerd. Zuid-Limburg heeft meer dan € 53 miljoen (zonder cofinanciering) aan Volkshuisvestingsgeld (van het totale beschikbare bedrag ad € 385 miljoen) opgehaald. 

Gert-Jan Krabbendam, wethouder ruimtelijke ontwikkeling, klimaat en milieu: “met deze gelden kunnen we met de corporaties versneld inzetten op verduurzaming van de wijken in Maastricht-West. Verduurzaming is essentieel om een klimaat neutrale stad te worden waar het prettig is om in te wonen, werken en recreëren”. 

Vivianne Heijnen, wethouder wonen, is eveneens tevreden: “deze bijdrage is ook van groot belang bij het verder levensloopbestendig en zorgtoegankelijk maken van woningen in Maastricht-West. Samen met de corporaties kunnen we daarin de komende jaren stevige stappen vooruitzetten.”  

Gert Weenink, directeur Servatius: “Wij zijn verheugd dat we samen met de gemeente en de Maastrichtse corporaties deze subsidie voor onze huurders hebben ontvangen. Door deze extra impuls kunnen we de verduurzaming van onze woningen versnellen. Dit betekent voor onze huurders een hoger wooncomfort tegen lagere woonlasten. Zo zorgen we er samen voor dat buurten ontstaan waarin bewoners langer en fijner kunnen wonen.”

De gemeente Maastricht feliciteert ook de andere gemeentes en regio met dit mooie resultaat.

Hoogte aanvraag

De aanvraag die Maastricht heeft ingediend is in vergelijking met de aanvragen in andere Zuid-Limburgse gemeenten relatief laag. Dit heeft er mee te maken dat het Volkshuisvestingsfonds minder goed aansloot bij de Maastrichtse behoefte. Scores zijn het hoogst als er een focus is op het particulier bezit, bijvoorbeeld een renovatie/verduurzamingsregeling voor particulieren. En cofinanciering moet volledig van de gemeente komen, gelden van corporaties tellen niet mee. De gemeentelijke cofinanciering – die vanwege de korte aanvraagprocedure moest komen uit reeds gereserveerde middelen – is in Maastricht gereserveerd voor de herstructurering en de buitenruimte en niet voor het renoveren van particulier bezit. Door het aantrekken van gelden uit het Volkshuisvestingsfonds kon particulier bezit wel als onderdeel van de aanvraag worden opgenomen. Deze aspecten beperkten echter de omvang van de aanvraag in Maastricht. 

Vervolg

Nu de aanvraag voor Maastricht-West volledig is gehonoreerd, wordt samen met de woningcorporaties de planvorming voor de herstructureringsprojecten nader uitgewerkt. De werkzaamheden vinden plaats in de periode 2022 tot 2031. We verwachten met de projecten Malpertuisplein (in Malpertuis) en de Seringenstraat (in Mariaberg) als eerste te kunnen starten. Hier hebben we verkennende studies lopen. Ook is hier al sprake van tijdelijke verhuur in afwachting van het moment dat realisatie mogelijk wordt. In Pottenberg is nu een start gemaakt met een deel van het centrumplan, maar hopen we met deze subsidie ook de 2e fase zeker te stellen. 

De gemeente blijft voortdurend alert op mogelijkheden die er zijn voor het binnenhalen van subsidies. Hiertoe is er een lobby opgezet om subsidieregelingen nog beter aan te laten sluiten op de Maastrichtse situatie. 


Lees het originele artikel