Het jaarrekeningresultaat van het waterschap is bekend. Het jaarrekeningresultaat over 2020 bedraagt 5,7 miljoen euro. Dit resultaat wordt voor een groot deel veroor-zaakt door incidentele meevallers. Opbrengsten waar het waterschap vooraf geen rekening mee gehouden. Zo was het uitgekeerde dividend van de Nederlandse Waterschapsbank fors hoger (2,4 miljoen). Er moet echter ook nog ruim 1 miljoen gespen-deerd worden aan werkzaamheden die in 2020 niet uitgevoerd konden worden. Re-kening houdend met incidentele meevallers en uitgestelde werkzaamheden komt het nettoresultaat neer op 2,1 miljoen euro.

Portefeuillehouder Financiën, Denis Steijaert: “Het afgelopen jaar stond grotendeels in het teken van de Coronapandemie. Thuiswerken werd de norm. Ondanks de grote impact van de pandemie is het waterschapswerk voor het grootste deel gewoon voortgezet. Al vergde dat wel de nodige aanpassingen.” 

COVID-19 zorgde er voor dat een aantal werkzaamheden en projecten uitgesteld moesten worden. Deze projecten, werken, leveringen en diensten worden in 2021 alsnog uitgevoerd. Zo liep de Planvorming Wateropgave vertraging op, omdat het door Corona niet mogelijk was om gebiedsbijeenkomsten te organiseren om informatie op te halen uit de omgeving. Eind 2020 zijn er digitale bijeenkomsten georganiseerd en medio dit jaar zal er een bijeenkomst voor het laatste gebied plaatsvinden (West-Zeeuws-Vlaanderen). 

In totaal investeerde het waterschap in 2020 ruim 26 miljoen euro. Er werden baggerprojecten en vier kilometer natuurvriendelijke oever aangelegd. Op de geraamde kosten van het project baggeren Stierskreek (Aardenburg) wordt een voordeel van 2,5 miljoen euro verwacht. Gedegen voorbereiding in combinatie met een slimme aanpak van de onderne-mer, zorgde hiervoor. Ondanks het feit dat er meer baggerspecie afgevoerd moest worden en de aanwezigheid van explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het project wordt eind dit jaar officieel afgerond. 

In 2020 zijn er ook een flink aantal wegreconstructies uitgevoerd, verspreid over Zeeland. voorbeelden zijn de Groenedijk (Zierikzee), de Randduinweg/Duinbeekseweg (Oostkapelle), Paulinaweg (Biervliet) en de Vogeldijk (Hengstdijk). Tevens zijn diverse rioolgemalen ver-nieuwd en werken aan zuiveringsinstallaties uitgevoerd. Ook heeft vorig jaar de aanbesteding voor een nieuwe peilboot plaatsgevonden. De huidige peilboot dateert uit 1983 en is aan het einde van de levensduur. Een peilboot is nodig om de stabiliteit van de vooroever te bepalen ter voorbereiding op eventuele versterkingsmaatregelen. Hiermee is een bedrag van ca. 2,5 miljoen euro gemoeid. Inmiddels is de kiel gelegd en wordt de nieuwe boot naar verwachting begin volgend jaar in gebruik genomen. Ook zijn de voorbereidingen van het dijkversterkingsproject Hansweert verder uitgevoerd. Eind 2022 gaat het project dat een versterking van de dijk over een lengte van 5,2 kilometer behelst, waarschijnlijk in uitvoering.

Het waterschap streeft ernaar om in 2025 volledig energieneutraal te werken. Daarom worden er 12.000 zonnepanelen op 8 waterschapslocaties geplaatst. Hiertoe is een investe-ringsbedrag van € 3.473.000,– beschikbaar gesteld.

Denis Steijaert: “Het voorstel is om het batig slotsaldo toe te voegen aan de reserves van het waterschap, om ook in de toekomst tegenvallers op te kunnen vangen. Ca. een miljoen zetten we opzij om het vorig jaar niet uitgevoerde werk alsnog te realiseren. De overige ca. 4,7 miljoen wordt toegevoegd aan de algemene- en tariefsegalisatiereserve. Daarnaast hebben we in 2020 een extra toevoeging gedaan aan de voorziening oninbare belastingen, voor bedrijven die wegens Corona in financiële problemen zijn geraakt en daarom hun aan-slag waterschapsbelastingen niet kunnen betalen.” 

De jaarrekening wordt behandeld in de algemene vergadering van 3 juni 2021 en in de Commissie Bestuurlijke en Economische Zaken van 26 mei a.s. 


Lees het originele artikel