In mijn werk zie ik allerlei maatschappelijke opgaven op ons afkomen die iets betekenen voor de leefomgeving. Denk aan de ontwikkeling naar een circulaire economie. Tegelijkertijd zie ik toenemende criminaliteit die de druk op het milieu nog meer verhoogt. Fraude op het gebied van afval, mest of asbest bijvoorbeeld.  In mijn werk bij de omgevingsdienst doen we daar iets aan. Sterker nog; het is één van onze kerntaken.

Blog door Marcus Veenker, projectleider Ketenaanpak

Marcus Veenker

Van één schakel naar de hele keten
Wat doen we dan? Ketenaanpak bij milieuthema’s waar vaak fraude voorkomt. Dat is een manier om frauduleuze praktijken breder aan te pakken én om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Het doel is om een veilige en schone leefomgeving te creëren. Bij ketenaanpak ben je niet alleen maar bezig met bedrijven controleren aan de hand van specifieke milieuaspecten maar kijk je naar totale productstromen. Bij deze manier van werken maak je samen met overheidspartners productstromen (ketens) inzichtelijk. Door goede informatie-overdracht worden risico’s in de keten gesignaleerd en gerichte acties uitgevoerd. Daarnaast speel je met deze aanpak in op maatschappelijke ontwikkelingen. Zo biedt de circulaire economie het leidende principe voor de ketenaanpak; van lineair naar circulair en van het controleren van één schakel naar het in kaart brengen van de hele keten.

Verder kijken dan de eigen taakinvulling
Dat betekent dus gestructureerd toezicht over de weg die een product aflegt vanaf het begin tot het einde. Doordat schadelijke gevolgen zich vaak niet direct aan het begin manifesteren, bestaat de neiging om het probleem te verschuiven. Ketenaanpak is erop gericht verder te kijken dan de eigen taakinvulling en verantwoording te nemen voor grensoverstijgende problemen. Dit is niet nieuw binnen toezicht en handhaving maar wordt door de complexiteit van milieuproblematiek steeds belangrijker. Steeds vaker zie je dat een ketenaanpak de juiste interventie is voor de milieuproblemen.

Preventief en stimulerend
Wat in het begin van de keten niet zo’n groot probleem lijkt, kan aan het einde leiden tot grote gevolgen voor het milieu. Denk aan een boer die zijn mestoverschotten niet juist laat verwerken of een asbestverwijderaar die asbest niet op een juiste manier verpakt. Dat kan op een later moment leiden tot bijvoorbeeld bodemverontreiniging. Met preventief toezicht werpen we barrières op die ervoor zorgen dat er later in de keten geen misstanden plaatsvinden. Een boer of een asbestverwijderaar is slechts één schakel in de hele keten. Door effectief samen te werken en op diverse momenten in de keten in te grijpen, draag je bij aan een gezonde keten.

Probleemgericht in plaats van taakgericht
Als omgevingsdienst zijn we al langer bezig met ketenaanpak. Door samen te werken en de milieuproblematiek centraal te stellen, kunnen we effectiever en doelgerichter als één overheid toezicht houden. Ketenaanpak wordt een normale manier van toezicht in de nabije toekomst. Want met een ketengerichte aanpak gaat de ODBN efficiënter én meer risicogericht te werk.

Terug naar het nieuwsoverzicht


Lees het originele artikel