De Kadernota vormt de uitwerking van het Bestuursakkoord en Waterbeheerplan 2016-2021 waarbij jaarlijks wordt bekeken of er aanleiding is om de koers bij te stellen. De begroting voor 2021 is een meer gedetailleerde uitwerking op basis waarvan de belastingen worden geheven. Voorop staan nog steeds de kerntaken ‘droge voeten, schoon water en voldoende water’. Die taken veranderen niet, maar de uitdagingen worden wel groter en hebben de volle aandacht van het waterschap. 

Grote projecten in uitvoering

Het waterschap heeft de komende jaren een aantal grote complexe projecten in uitvoering. Hier is een jarenlange voorbereiding van soms meer dan 10 jaar aan voorafgegaan. In samenwerking met gebiedspartners zoals gemeenten, provincie, agrariërs, terreinbeheerders en inwoners. Denk aan het realiseren van grote projecten als Verbetering Regionale Keringen, Westelijke Langstraat, AWP 2.0, Noordrand-Midden, de herinrichting van het Markdal en Aanpassing Waterhuishouding Waalwijk. Dijkgraaf Kees Jan de Vet: “Het waterschap staat de komende periode dus voor grote opgaven én uitdagingen. Deze investeringen zijn nodig om de klimaatverandering met weerextremen het hoofd te kunnen bieden. Het effect hiervan op steden, het landelijk gebied en de natuur is enorm. Door de klimaatverandering groeit de maatschappelijke relevantie van ons werk en de bijdrage die het waterschap wil leveren.” 

Verruiming investeringskader

Waterschap Brabantse Delta investeert meer dan in voorgaande jaren om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Daarbij heeft nadrukkelijk de afweging plaatsgevonden over de hoogte van de investeringsuitgaven voor (in het bijzonder) de watersysteemopgaven. Voor 2021 is daarom sprake van een verruimd investeringskader. “Dat heeft te maken met de aangebroken realisatiefase van grote projecten die in het verleden vertraging hebben ondervonden”, aldus Theo Schots, bestuurder van waterschap Brabantse Delta. Door de opgaven waar de waterschappen nu voor staan is de lastenverhoging onvermijdelijk, maar past deze wel binnen de afspraken die in het bestuursakkoord zijn gemaakt. Gemiddeld zal een gezin met een eigen woning van € 250.000 in 2021 ongeveer € 327,- aan waterschapsbelasting betalen (landelijk is dat € 355,-). Dat is een verhoging van 2,9% ten opzichte van 2020.  Het bestuur heeft afgesproken om voor de volgende Kadernota en begroting opnieuw alle uitgaven tegen het licht te houden en gaat onderzoeken hoe het waterschap nu en in de toekomt financieel gezond en betaalbaar kan blijven.

Coronacrisis

Het digitaal vergaderen heeft geleid tot versnelde investeringen op dit vlak zodat er door medewerkers vanuit huis op een goede manier gewerkt kon worden. Daarnaast is het waterschap vanaf de beginfase van deze crisis coulant geweest met verzoeken tot uitstel van betalingen, zijn facturen aan derden snel afgehandeld en wordt continue de aanwezigheid van het virus in het rioolwater gemonitord. Bestuurder Theo Schots: “De inkomstenderving over 2020-2023 wordt veroorzaakt door de mogelijke toename van het aantal kwijtscheldingen van belastingen en de oninbaarheid bij huishoudens en/of bedrijven. Ook speelt de mogelijke afname van de opbrengst uit de zuiveringsheffing een rol vanwege minder bedrijfsactiviteiten”. Deze schattingen kennen een grote onzekerheid doordat het verloop van het coronavirus onzeker is, en bepalend voor de economische ontwikkeling. Het positieve nieuws is dat ondanks de coronacrisis lopende projecten vooralsnog nauwelijks vertraging hebben opgelopen. 

Voorbereiding nieuw Waterbeheerprogramma

In het nieuwe Waterbeheerprogramma kijkt het waterschap vooruit naar wat er de komende jaren nodig is om te zorgen voor voldoende en schoon water. Het waterbeheer is een samenspel tussen het waterschap en de omgeving. Daarom is het afgelopen jaar op diverse manier inbreng opgehaald bij inwoners en partners voor het nieuwe Waterbeheerprogramma. Het participatieproces is inmiddels afgerond. De komende maanden wordt het programma verder uitgewerkt. Naar verwachting wordt het in maart 2021 in ontwerp vastgesteld. Daarna volgt de wettelijke inspraakperiode. Het Waterbeheerprogramma 2022-2027 wordt eind 2021 definitief vastgesteld.   


Lees het originele artikel