Lees het originele artikel

Bestuursleden Alwijn ten Cate (waterschap Brabantse Delta) Hagar Roijackers (provincie Noord-Brabant) en Jan Fenten (Staatsbosbeheer) verrichten een symbolische handeling.

Werkzaamheden van start

In een deel van de Zwartenbergse polder starten we binnenkort met het afgraven van de bovengrond. De te voedselrijke bovenlaag wordt afgegraven, zodat er schoon, voedselarm grondwater (kwel) aan het maaiveld komt. Dit kwelwater is nodig voor het ontwikkelen van de natte natuur. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemerscombinatie Martens en Van Oord en Van der Ven.

De afgegraven grond in de Zwartenbergse polder gebruiken we voor het versterken van de kering in Weimeren. Deze kering voldoet niet meer aan de veiligheidsnormen. Daarom versterken we hem. Zo zorgen we er voor dat bewoners en bedrijven beschermd worden tegen hoog water. Omdat er tijdens het project ook bruikbare grond vrijkomt in de polder in Weimeren kunnen we de kering breder en hoger maken dan de veiligheidsnormen. Daardoor kan de kering uiteindelijk ook recreatief gebruikt worden, kunnen er struiken groeien en dieren grazen. En dat maakt deze kering uniek! De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ploegam B.V.

Dat we aan de slag kunnen in de Zwartenbergse polder en aan de kering in Weimeren is voor een groot deel te danken aan de medewerking van agrariërs en belanghebbenden uit de omgeving. Na een intensief proces zijn alle gronden binnen deze deelgebieden beschikbaar om de ambities voor natuurontwikkeling en waterveiligheid te realiseren.

Alwijn ten Cate – dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta: De samenwerking met agrariërs, aanwonenden, natuurorganisaties en andere belanghebbenden is iets om trots op te zijn in dit project.”

Wat is het project Noordrand Midden?

Om natte natuur een kans te geven zich te ontwikkelen, verbeteren we de waterhuishouding in Noordrand Midden. Nu zijn de waterpeilen in het gebied vaak nog te laag en is de waterkwaliteit te voedselrijk voor de planten en dieren om zich te ontwikkelen. Door deze aan te passen en de gebieden te versterken en uit te breiden kunnen bijzondere dier- en plantsoorten, zoals de otter, roerdomp en krabbescheer zich hier komen vestigen, maar behouden we het karakter van elk natuurgebied.

Noordrand Midden is een groot project en is daarom onder verdeeld in 5 deelprojecten. Ieder deelproject heeft een eigen planning. Alle deelprojecten zitten op dit moment tussen ontwerp en uitvoering in. De 5 deelgebieden zijn: Weimeren, kering Weimeren, Kelsdonk / Zwermlaken, Zwartenbergse polder en Strijpen / de Berk

Status overige deelgebieden

Natuurontwikkeling Weimeren

Natuurontwikkeling Weimeren bestaat uit 2 fasen. De eerste fase is sinds 2020 in uitvoering. De werkzaamheden lopen waarschijnlijk tot 2027. Voor de tweede fase wordt het definitieve projectplan voor het eind van het jaar aan het bestuur van het waterschap voorgelegd. Zodra het bestuur instemt met de plannen volgt er een inzage periode.

Kelsdonk/ Zwermlaken

Het definitieve projectplan wordt voor het eind van het jaar aan het bestuur van het waterschap voorgelegd. Zodra het bestuur instemt met de plannen volgt er een inzage periode.

Strijpen/ de Berk

Het ontwerp projectplan wordt opgesteld en wordt naar verwachting begin 2023 voorgelegd aan het bestuur van het waterschap.

Projectpartners

Staatsbosbeheer, de Provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta werken samen aan waterrijke natuur in Noordrand Midden. Het project wordt onder andere mogelijk gemaakt door de subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.


Lees het originele artikel