Lees het originele artikel

Gemeente Noord-Beveland, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en twintig Noord-Bevelandse agrariërs zijn gestart met het project ‘Boeren meten water’. Doel van het project is om het zoutgehalte in het oppervlaktewater in beeld te brengen. Agrariërs meten dit zelf door het jaar heen. Op deze wijze wordt een grote hoeveelheid aan gegevens over de verziltingssituatie tot in de haarvaten van het oppervlaktewatersysteem verzameld. Dit vergroot de watersysteemkennis over zoet water op Noord-Beveland. Daarnaast is de verwachting dat de deelnemers meer zicht krijgen op de (on)mogelijkheden om een robuuste zoetwatersituatie te creëren.

Het project duurt twee jaar en is één van de projecten vanuit het Zeeuws Deltaplan Zoet Water. Gemeente Noord-Beveland is opdrachtgever voor het project, dat in totaal zo’n 45.000 euro kost. Waterschap en Provincie leveren beiden een financiële bijdrage.

Meettraject van start

Acacia Water begeleidt het project vanuit het landelijk traject ‘Boeren meten water’ met agrariërs, waterschappen en andere partijen. In het twee jaar durende meettraject zijn er vier bijeenkomsten voor de twintig boeren en de betrokken partijen. De bijeenkomsten hebben als doel uitwisseling van kennis, ervaringen en resultaten. De boeren hebben meetapparatuur ontvangen en er zijn afspraken gemaakt over de manier van meten de meetlocaties en –frequenties. De metingen worden verwerkt via een meetplatform.

Nauwkeuriger inzicht

Gedurende twee jaar meten de boeren met regelmaat en op vaste plekken de geleidbaarheid van het slootwater. Elke meting wordt meteen opgeslagen in een centrale database die via internet vrij toegankelijk is. De gegevens verschaffen hopelijk een nauwkeuriger inzicht in de variatie van zoutgehaltes van het slootwater en bieden mogelijk houvast voor het nemen van maatregelen om de beschikbaarheid van zoet water te verbeteren. De opgedane kennis kan watergebruikers in staat stellen om extra maatregelen te treffen. Te denken valt aan het plaatsen van stuwen op plekken waar zoute sloten uitmonden in zoete sloten, of het opslaan van zoet slootwater.

In Zeeland loopt op Schouwen-Duiveland een vergelijkbare pilot onder de naam ‘Natuurlijk Zoet’.

Over het Zeeuws Deltaplan Zoet Water 

We merken allemaal dat het weer extremer wordt. Langdurige droogte en hevige hoosbuien komen steeds vaker voor. Zoet water is daardoor niet altijd voorradig op het moment dat het nodig is. Boeren en fruittelers merken dit direct bij de teelt van hun gewassen. Ook natuurgebieden hebben steeds vaker last van droogte of wateroverlast. In het Zeeuws Deltaplan Zoet Water werken tal van partijen samen om ervoor te zorgen dat vraag en aanbod van zoet water meer in balans komen. Kijk voor meer info op zeeland.nl/zoet-water en op onze webpagina zoetzout.


Lees het originele artikel