(08 april 2021)

Het ontwerp van de Omgevingsverordening 2022 van de provincie Noord-Holland is klaar.

Met deze verordening, de opvolger van de Omgevingsverordening 2020, worden de huidige provinciale regels in lijn gebracht met de landelijke Omgevingswet. De Omgevings-verordening NH 2022 zal tegelijk met de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treden. 

De meeste wijzigingen zijn het gevolg van de Omgevingswet, maar ook de reacties ontvangen tijdens de diverse consultatiesessies en de formele zienswijzen op de verordening 2020 zijn meegenomen. 

De 3 meest in het oog springende wijzigingen gaan over milieu, natuur en de Regionale Energiestrategieën.

Milieu en natuur

Ten opzichte van de huidige bevoegdheden verandert het nodige als het gaat om de thema’s als natuur en milieu. 

Zo zijn gemeenten met de inwerkingtreding van de Omgevingswet bevoegd gezag voor het merendeel van de bodemtaken, zoals saneringen. Voor taken die vallen onder het overgangsrecht – denk aan locaties waarvan op dit moment bekend is dat er onaanvaardbare risico’s zijn – blijft de provincie bevoegd gezag. 

Vanaf 1 januari bepalen gemeenten zelf of er bij nieuwe gevallen sprake is van een onaanvaardbaar risico met de daarbij horende sanerings-taken. Een milieutaak die ook naar gemeenten overgaat is de behandeling van vergunningen rondom geur en handhaving bij geurhinder. 

Regionale Energiestrategieën in Noord-Holland

Gemeenten, waterschappen, provincie, inwoners en andere belanghebbenden hebben afspraken gemaakt over plekken in de provincie waar duurzame energie met windturbines en zonnepanelen kan worden opgewekt. 

De zoekgebieden die hiervoor in aanmerking komen zijn vastgelegd in de Regionale Energiestrategieën (RES’en 1.0) voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid. De betrokken overheden verwerken deze afspraken in hun regels, de provincie doet dat in de Omgevingsverordening NH 2022. 

De RES’en zijn in de verordening leidend voor wind op land, de provincie laat daarom regels zoals de 600 meter afstandsregel en de lijnopstelling voor windturbines vervallen. Uiteraard blijven de landelijke afstandsregels gelden. Zonneparken in landelijk gebied kunnen straks niet alleen met een vergunning van de provincie, maar ook via omgevingsplannen van de gemeente worden mogelijk gemaakt.

Gemeenten krijgen hiermee de mogelijkheden om te bepalen waar in hun gebied ruimte is voor wind- en zonne-energie.

Reageren op het ontwerp 

De ontwerp Omgevingsverordening NH2022 ligt vanaf maandag 26 april tot en met vrijdag 18 juni ter inzage. Eenieder kan in deze periode op het ontwerp reageren. 

De reacties worden verwerkt in de definitieve Omgevingsverordening Noord-Holland 2022, die naar verwachting in de herfst aan Provinciale Staten wordt voorgelegd. 

Deze nieuwe verordening zal tegelijk met de Omgevingswet in werking treden op 1 januari 2022.  


Lees het originele artikel