Op 9 april start de inspraakperiode. Tot en met 21 mei 2021 kan iedereen een zienswijze indienen. De omgevingsverordening wordt tegelijk met de Omgevingswet op 1 januari 2022 van kracht.

De landelijke Omgevingswet vervangt en bundelt een groot aantal wetten over de leefomgeving. Alle provinciale regelgeving die daarbij hoort komt bij elkaar in de Omgevingsverordening. In 2019 zette de provincie al een eerste stap door alle bestaande regelgeving te bundelen in de Interim Omgevingsverordening (IOV). In de definitieve omgevingsverordening wordt alle regelgeving in lijn gebracht met de nieuwe Omgevingswet.

Verordening: regels en opdrachten

In de Omgevingsverordening staan regels voor inwoners, bedrijven en bestuursorganen van de overheid. Voor inwoners en bedrijven zijn vooral die regels van belang die gaan over wat wel of niet mag rond een bepaalde activiteit. En ze geven aan of je een vergunning nodig hebt óf dat je eerst een melding moet doen voordat je mag starten met de activiteit. Voor overheden zijn de instructieregels belangrijk. Met deze regels kan de provincie een opdracht geven aan gemeenten of waterschappen. Deze opdracht kan bijvoorbeeld gaan over onderwerpen die een gemeente moet betrekken bij het opstellen van een omgevingsplan of waarmee het waterschap rekening moet houden bij de uitvoering van haar taken.

De verbeteringen

Met de Omgevingswet en de Omgevingsverordening worden procedures duidelijker, korter en eenvoudiger. De nieuwe verordening geeft gemeenten meer ruimte om maatwerk toe te passen en eigen afwegingen te maken voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gedeputeerde Erik Ronnes van Ruimte en Wonen: “Overheden trekken daarin samen op, werken als één overheid, want de overheden staan voor een flink aantal, vaak van dezelfde, opgaven. Het uitgangspunt daarbij is dat we steeds een balans vinden tussen het beschermen en het benutten van de leefomgeving.”

Niet afwachten

De provincie wacht niet af totdat de Omgevingswet in werking treedt, maar oefent al met gemeenten en waterschap met het samenwerken als één overheid. Bijvoorbeeld in de proeftuin Elsendorp waar de inwoners samen met de overheden nadenken over welke initiatieven passen in hun leefomgeving. En hoe ze de kwaliteit van die leefomgeving kunnen verbeteren. En in de pilot Zundert waar inwoners en bedrijven samen met de overheden naar oplossingen zoeken voor het verbeteren van de leefbaarheid van kernen, ruimte voor agrarische bedrijven en oplossingen voor klimaatdoelen.

Vervolg van het traject

Na de inspraak verwerkt de provincie alle ingediende reacties in een nota van inspraak, waarbij het mogelijk is dat inspraakreacties leiden tot aanpassingen in de ontwerpverordening. Vervolgens nemen Provinciale Staten in het najaar van 2021 een besluit over de vaststelling van de omgevingsverordening, die op 1 januari 2022 van kracht wordt.


Lees het originele artikel