Lees het originele artikel

Deze samenwerkingsovereenkomst geeft invulling aan de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). In de NAL werken overheden, netbeheerders, kennisinstellingen en belangenorganisaties gezamenlijk aan de uitvoering van de landelijke laadinfrastructuur. De samenwerkingsovereenkomst loopt tot en met 2030.

Nieuwe afspraken dragen bij aan het klimaatakkoord

Het ondertekenen van deze overeenkomst en de afspraken die het Rijk, de samenwerkingsregio’s en de netbeheerders daarmee maken, dragen bij aan schonere lucht en een reductie van CO2-uitstoot en stikstofdepositie. Een van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord is dat vanaf 2030 alleen nog emissieloze personenauto’s nieuw te koop zijn. En vanaf 2050 zijn naar verwachting alle voertuigen emissieloos. Deze voortuigen maken dus geen gebruik meer van fossiele brandstoffen zoals benzine en diesel. Denk naast personenauto’s aan bestelbussen, vrachtwagens, OV- en touringbussen, mobiele machines op de bouwplaats en binnenvaartschepen. Gedeputeerde van der Horst: “Al deze elektrische vervoersmiddelen moeten opgeladen worden. En dat kan alleen met een goed en dekkend laadnetwerk. De voorzieningen moeten bereikbaar zijn voor zowel de Tesla-rijder van vandaag als de derdehands elektrische-autobezitter van toekomst. Provincies, gemeenten en netbeheerders hebben een belangrijke rol in het faciliteren van alle vormen van laden. Niet alleen voor het laden op de eigen oprit, maar ook voor laden in de openbare ruimte en op bedrijventerreinen. Dankzij de nieuwe afspraken kunnen we als provincies doorgaan met het inrichten van dat laadnetwerk.”

Groei aantal laadpunten

Het uitgangspunt voor de samenwerking is dat het laden van een elektrisch voertuig net zo gemakkelijk moet zijn als het laden van een mobiele telefoon: eenvoudig, slim en overal. Met de inzet van alle partijen stonden er per 1 september 2023 bijna 590.000 laadpunten in Nederland (waarvan 442.000 thuislaadpunten, 140.000 (semi) publieke laadpunten en 4.500 (semi) publieke snellaadpunten). 
Gerben Jan Gerbrandy, voorzitter Nationale Agenda Laadinfrastructuur: “We hebben sinds de start van de NAL in 2019 grote stappen gezet. In een uitstekende samenwerking met de samenwerkingsregio’s van provincies en gemeenten, de netbeheerders en kennisinstellingen. De verlenging van deze succesvolle samenwerking is een mijlpaal. Ook de komende jaren zal het laadnetwerk verder mee moeten groeien met de laadbehoefte van alle modaliteiten van elektrisch vervoer. Politiek-bestuurlijke samenwerking met alle betrokkenen is cruciaal om de noodzakelijke vervolgstappen te kunnen zetten.”

Regio’s en gemeenten

De uitwerking van de NAL vindt plaats in zes samenwerkingsregio’s in Nederland. In die regio’s werken provincies met gemeenten en netbeheerders samen aan het realiseren van voldoende laadpunten. De provincies Noord-Brabant en Limburg vormen daarbij één van die regio’s als samenwerkingsregio Zuid. Centraal in de aanpak staat de collectiviteit om te zorgen voor inzicht in de opgave per gemeente en borging hiervan in beleid en uitvoering bij gemeenten. Waar worden laadpunten geplaatst? En hoeveel elektriciteit is er nodig? Met een regionale aanpak wordt stap voor stap inzichtelijk gemaakt wat de omvang van de opgave is en welke inspanning er nodig is om een slim, dekkend, toegankelijk en betaalbaar laadnetwerk te realiseren in alle gemeenten.

Meer informatie

Video over de opgave van RAL Zuid via Youtube
Cijfers laadpunten per provincie/ NAL-regio: Monitoring via agendalaadinfrastructuur.nl
Laadpalenviewer: Landelijk dekkend netwerk via agendalaadinfrastructuur.nl


Lees het originele artikel