Lees het originele artikel

Historische kanalen

Al decennia lang benutten de waterschappen de historische kanalen voor de aanvoer van water voor landbouw en natuur in de Peel en de achterliggende gebieden in midden en noord Limburg en oost Brabant. Het water vindt zijn weg vanuit de Maas bij Maastricht, via de Zuid-Willemsvaart (BE) en de Noordervaart, naar het Kanaal van Deurne, de Helenavaart en het Peel- of Defensiekanaal. Vanuit deze kanalen laten de waterschappen water in voor het achterland.  Door klimaatverandering kampt dit achterland steeds vaker met periodes van ernstige droogte. Dan telt iedere druppel. Met het Waterakkoord Peelkanalen regelen de waterschappen onderling alle aspecten van het beheer van de Peelkanalen. In de samenwerkingsovereenkomst die onder het Waterakkoord ligt, maken de waterschappen afspraken over de uitvoering van de maatregelen. Voor het op orde brengen van de Peelkanalen is in totaal 16,5 miljoen euro uitgetrokken.

Gezamenlijke strijd tegen verdroging

Peter van Dijk van waterschap Aa en Maas is verheugd dat afspraken nu zijn vastgelegd in het Waterakkoord: “De waterschappen hebben met Rijkswaterstaat afgesproken om de wateraanvoer vanuit de  Noordervaart substantieel te vergroten in 2023. Daarvoor maken wij nu samen de basis op orde. Daarna is het zaak dat we ons aanvoersysteem zo effectief mogelijk gaan inzetten in onze strijd tegen verdroging. Ik ben blij dat wij het eens zijn over de manier waarop we dat gaan doen.“

Har Frenken van Waterschap Limburg vult aan: “Een betere waterhuishouding is van belang voor een groot gedeelte van Noord-Limburg en Oost-Brabant. Het tegengaan van verdroging van o.a. natuur- en landbouwgrond vraagt om dit samenhangend pakket aan maatregelen dat provinciegrenzen overschrijdt. Water en droogteproblematiek kent green grenzen. Deze samenwerkingsovereenkomst bekrachtigt deze gezamenlijke inspanning, met een omvangrijk maatregelenpakket en afspraken over de waterverdeling en wateraanvoer in het Peelgebied.”

Van overeenkomst naar concrete acties

Waterschap Aa en Maas en waterschap Limburg brengen hun kanalen in de periode 2021 – 2023 op orde. Nog dit jaar starten verschillende aannemers met de werkzaamheden aan de kanalen. De werkzaamheden bestaan uit het op voldoende diepte baggeren van het Kanaal van Deurne en de Helenavaart,  het herstellen van de kanaalkades, het verbeteren van inspectie- en onderhoudspaden en het verbeteren en automatiseren van bestaande stuwen en een gemaal. Knelpunten zoals te krappe duikers pakken de waterschappen ook aan. Het baggeren van de kanalen en het slimmer sturen van het water is nodig voor om de hogere wateraanvoer aan te kunnen. Door verzanding van de kanalen is de kritische ondergrens van de doorvoercapaciteit nu bereikt. Dit komt mede door een toenemende watervraag. Een tekort aan water in periodes van droogte leidt nu bijna jaarlijks tot grote landbouwkundige en ecologische schade in de regio. Het herstel van de kanaalkades moet lekkages stoppen en mens en natuur beschermen tegen een doorbraak. Vooral voor het aangrenzende N2000-gebied Deurnsche Peel en Mariapeel is dit van groot belang.


Lees het originele artikel