Het Dagelijks Bestuur hecht grote waarde aan zorgvuldigheid van besluitvorming. Afgelopen week werd daarom – na schriftelijke vragen over de juistheid van de gebruikte inwonersaantallen van lid van het Algemeen Bestuur Louis van der Kallen (Ons Water) –  dit hele voorstel nog eens grondig onder de loep genomen. Zeker ook omdat afwijkende aantallen op hun beurt van invloed zijn op het totale aandeel van de belastingheffing voor de categorieën ongebouwd, natuur en gebouwd voor het watersysteembeheer. Inderdaad bleken de gebruikte inwonersaantallen niet juist. Ook bleek daarbij dat voor de onderlinge waardeverhouding tussen ongebouwd, gebouwd en natuur niet de juiste cijfers zijn toegepast. Die cijfers zijn bepalend voor het aandeel in de kosten dat aan die categorieën moet worden toegerekend. Dat wordt nu ook hersteld.

Nu duidelijk is wat er aan de hand is, moet een nieuwe inspraakprocedure worden opgestart en wordt via een extra commissievergadering het AB op korte termijn hierover geïnformeerd. Zo wordt geborgd dat binnen de wettelijke kaders en bestuurlijke bandbreedte een zorgvuldige afweging kan plaatsvinden.

In juli kwam het waterschap met een wijziging van de kostentoedelingsverordening voor de belastingen voor het watersysteembeheer. Deze lag de afgelopen zes weken ter inzage. Van den Berg wil benadrukken dat er tot en met 2023 een correcte kostentoedeling is toegepast. De fout die nu ontdekt is zat in de nieuwe kostentoedelingsverordening die ter inzage lag.

Het waterschap streeft ernaar de nieuwe procedure voor de verordening zo snel mogelijk in behandeling te nemen omdat deze in 2024 ingaat. Daarom moet het voorstel medio november voorgelegd kunnen worden aan de vergadering van het Algemeen Bestuur. De nieuwe kostentoedelingsverordening watersysteembeheer ligt naar verwachting ter inzage vanaf 14 september tot 25 oktober.


Lees het originele artikel