Waterschap peilt functioneren waterschapsde-mocratie

Waterschap Scheldestromen staat middenin de samenleving. Grote maatschappelijk opgaven als klimaatadapatie, energietransitie en droogte vragen een omgevingsge-richte aanpak, waarbij nauwe samenwerking met burgers, bedrijven en maatschappe-lijke instellingen centraal staat. Om te onderzoeken hoe deze partijen de samenwer-king met het waterschap ervaren wordt vanaf 10 juni a.s. een enquête uitgezet die door iedereen in te vullen is. De enquête is te vinden onder www.scheldestromen.nl/waterschapsdemocratie. Invullen van de enquête kan tot 1 juli 2021.

Waterschap Scheldestromen wil onderzoeken hoe de samenwerking met partners verloopt en waar deze mogelijk beter kan. De enquête bevat vragen over hoe zij het functioneren van de waterschapsdemocratie, de besluitvorming en samenwerking met het waterschap ervaren.

Quick Scan Waterschapsdemocratie

De quick scan is een pilot en wordt ook uitgevoerd bij de waterschappen Brabantse Delta en Vechtstromen. De scan bestaat uit een aantal enquêtes die onder burgers en stakeholders, waterschapsbestuurders- en medewerkers wordt uitgezet. De resultaten worden onderling vergeleken met die van andere waterschappen. Eerder voerden gemeenten en provincies soortgelijke onderzoeken uit.

Het hoofddoel is om te leren hoe de interactie met de omgeving verbeterd kan worden. De resultaten worden gebruikt om een verbeteragenda per waterschap op te stellen met con-crete actiepunten over hoe we onze waterschapsdemocratie kunnen verbeteren, waarbij ook de omgeving een stem krijgt. Samen met inwoners, bedrijven en instellingen uit Zeeland wordt gekeken hoe zij meer betrokken kunnen worden bij de besluitvorming. Als de pilot succesvol is, gaan ook andere waterschappen er mee aan de slag.

Rapportage

Het rapport met de resultaten wordt deze zomer verwacht. De enquête is in te vullen op www.scheldestromen.nl/waterschapsdemocratie. De antwoorden worden anoniem verwerkt en gegevens van de respondenten worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet voor ande-re doeleinden gebruikt.


Lees het originele artikel