Lees het originele artikel

Beëdiging nieuwe Statenleden

De vergadering en het duidingsdebat zijn terug te zien via: https://noord-holland.stateninformatie.nl. Bij het duidingsdebat spraken de diverse fractievoorzitter van de politieke partijen onder meer felicitaties, adviezen en intenties uit. De partijen die nieuw zitting nemen in de Staten werden welkom geheten.

Feestelijke installatievergadering

Bij de eerste vergadering van de nieuwe Provinciale Staten werden 54 van de ‘nieuwe’ 55 Statenleden geïnstalleerd voor de zittingsperiode 2023 – 2027. 1 Statenlid kon er helaas niet bij zijn en wordt later alsnog geïnstalleerd. Van deze 55 Statenleden namen er 25 ook zitting in de vorige periode. Voor de feestelijke installatievergadering met veel bloemen in de Statenzaal van Noord-Holland was er veel belangstelling van media en familie.

Statenleden leggen eed of gelofte af

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk opende de buitengewone vergadering en wees in zijn welkomstspeech op de verantwoordelijkheid die Statenleden hebben en op het belang van integriteit. Ook keek hij terug en vooruit: “De verschillen tijdens de campagne waren groot en er viel iets te kiezen. Maar in deze zaal komt het er echt op aan. Wie krijgt wie achter welk voorstel? Wie ziet de kans de verschillen te overbruggen? De inwoners hebben met hun stem vertrouwen aan u gegeven. En daarmee het mandaat om gedurende de komende jaren naar úw beste inzicht hún belangen te behartigen.”

Groepsfoto nieuwe Statenleden.

Daarna legden de Statenleden beurteling de eed of gelofte af door de volgende woorden uit te spreken: “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig” of “Dat verklaar en beloof ik”, terwijl zij de voorste 2 aaneengesloten vingers van de rechterhand opstaken.

Uitslag verkiezing rechtmatig

De 55 nieuwe Statenleden aanvaardden op 27 maart hun benoeming bij het Centraal Stembureau. Provinciale Staten in de oude samenstelling verklaarde de nieuwe leden op 28 maart benoemd als lid van PS. De onderzoekscommissie van PS in de oude samenstelling onderzocht de geloofsbrieven van de nieuwe leden. Een geloofsbrief is een bewijsstuk dat iemand bevoegd is om benoemd te worden tot een bepaalde functie. De onderzoekscommissie constateerde ook dat er geen bezwaren waren tegen de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023 en dat de verkiezingen rechtmatig zijn verlopen.


Lees het originele artikel