Op 6 oktober heeft het college van B&W een sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 aan de gemeenteraad aangeboden. In deze begroting gaat het college in op de impact van de coronacrisis op de geplande ontwikkelingen. Naast de begroting is er eerder dit jaar een voorstel gedaan aan de gemeenteraad waarin een extra investering van ruim 11 miljoen euro wordt voorgesteld om de stad te ondersteunen in de coronacrisis. Op 10 november besluit de gemeenteraad over de financiële stukken.

Versterking van de stad

Het gemeentebestuur wil de inwoners, ondernemers en ook de verenigingen, stichtingen en clubs zoveel mogelijk ondersteunen in deze coronacrisis. In de begroting wordt voorgesteld om extra aandacht te besteden aan de wijken waarin de achterstand ten opzichte van andere wijken in Helmond het grootste is: Helmond-Oost, Helmond-West, Helmond-Noord en de Binnenstad. Dit door aandacht te besteden aan de jongeren in het bijzonder, leefbaarheid, openbare ruimte en de digitale kansen. Specifiek voor Rijpelberg stelt het college voor om een multifunctionele accommodatie als centrale plek in de wijk te realiseren.

Door extra te investeren in het centrum én in de culturele basis, wil het college de voorzieningen in de stad op peil houden. Daarnaast is er aandacht voor de arbeidsmarkt. Er komt een aanpak tegen jeugdwerkloosheid, stages worden extra gestimuleerd en het college wil het bedrijfsleven ondersteunen bij de overgang naar een circulaire economie. Er is en blijft aandacht voor duurzaamheid/vergroening en ook de digitalisering van de stad houdt prioriteit.

Wethouder van de Brug (wethouder financiën): ‘Dankzij het solide financiële beleid en de reserves die eerder zijn opgebouwd, kunnen we nu een begroting aanbieden die een combinatie is van ambitieus beleid, een reactie op de coronacrisis én beperkte verhoging van de belastingen.’

Grote projecten in 2021

In 2021 worden in de grote projecten van Helmond stappen gezet. De aanbesteding voor de nieuwe zwemvoorziening van de Multifunctionele Sport- en Beleefcampus (MFSA) De Braak wordt afgerond en de eerste leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege starten in 2021 op deze nieuwe plek. Ook de ontwikkelingen rondom Brainport Smart District worden in 2021 zichtbaar. De eerste woningen zijn in aanbouw en de innovatieve, duurzame concepten krijgen vorm. De voorbereidingen voor het Huis voor de Stad, waarvoor de gemeenteraad in 2020 groen licht heeft gegeven, zijn in volle gang; in 2021 vindt de sloop van bestaande huisvesting plaats, waarna aan de bouw kan worden begonnen. En steeds meer inwoners gaan profiteren van het glasvezelnetwerk: ook Helmond-West en Brainport Smart District worden in 2021 aan het net toegevoegd. De wijken Warande en Helmond-Noord worden aangelegd in 2021.

Woonlasten

Ondanks de (financiële) uitdagingen blijft de stijging van de woonlasten voor de inwoners beperkt. Naast alleen de inflatiecorrectie op de OZB en lagere rioolheffing, stijgen de afvallasten. Maar door vanaf 2021 het scheiden van afval te stimuleren en mensen te laten betalen op basis van het restafval dat ze aanbieden, kunnen inwoners hierin zelf besparingen realiseren.

Behandelprocedure

Op 27 oktober 2020 komt de gemeenteraad bij elkaar voor de algemene politieke beschouwingen. Op 3 en 4 november bespreekt de gemeenteraad de financiële stukken in de adviescommissies Inwoners en Omgeving. Op 10 november volgt de vaststelling van de financiële stukken tijdens de raadsvergadering. Deze vergaderingen kunt u live via internet volgen via de website van de gemeenteraad.

Meer informatie


Lees het originele artikel