Lees het originele artikel

Besluitenlijst Provinciale Staten 8 mei 2020

Statenvoorstel 27/20 Gewijzigd vaststellen inpassingsplan Logistiek Park Moerdijk

Het voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, D66, PvdA, 50PLUS en Lokaal Brabant stemden voor. De fracties SP, GroenLinks, PVV, Partij voor de Dieren en ChristenUnie-SGP stemden tegen. Eén Statenlid onthield zich van stemming.

Statenvoorstel 18/20 Bestuursopdracht Terugdringen woningtekort en leegstand & participeren
in transformaties

Het voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties PVV en Partij voor de Dieren stemden tegen.

Statenvoorstel 09/20 Vaststelling Datavisie Provincie Noord-Brabant 2020-2025

Het voorstel is aangenomen. De fracties VVD, Forum voor Democratie, CDA, SP, D66, GroenLinks, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fractie PVV stemde tegen.

Bij dit voorstel werd amendement A16 ‘Data is mensenwerk’ van de SP aangenomen. Het amendement werd ingediend door de SP en gesteund door D66, GroenLinks, PVV, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP. De fracties VVD, Forum voor Democratie en CDA stemden tegen.

Ook motie M38 ‘Human Centric Approach’ ingebracht door GroenLinks is aangenomen. Het voorstel kreeg steun van SP, D66, PVV, PvdA, 50PLUS, Partij voor de Dieren, Lokaal Brabant en ChristenUnie-SGP stemden voor. De fracties VVD, Forum voor Democratie en CDA stemden tegen.

Statenvoorstel 25/20 Afgeven verklaring van geen bedenkingen op de Wabo-aanvraag
onderdeel strijdig gebruik in het kader van het Provinciaal Inpassingsplan ‘Nieuwe Verbinding
Grenscorridor N69’

Dit voorstel is unaniem aangenomen. Eén Statenlid onthield zich van stemming.

Statenvoorstel 44/20 Verantwoording fractiebudget Lokaal Brabant 2018

Voor dit voorstel is geen stemming gevraagd. Vervolgens is het voorstel bij acclamatie aangenomen.

De stukken van de vergadering vindt u hier.


Lees het originele artikel