Lees het originele artikel

BrabantStad investeert in cultuur in Brabant

39 instellingen ontvangen subsidie van de provincie Noord-Brabant. Op drie instellingen na, ontvangen zij ook allemaal subsidie van Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch of Tilburg. Een aantal wordt alleen door een van de steden gesubsidieerd: 1 in Breda, 8 in Eindhoven en 5 in Tilburg. ’s-Hertogenbosch beslist in november bij de begrotingsbehandeling over vijf aanvragen.

De provincie en de gemeenten werken samen aan een krachtige culturele basisinfrastructuur in Brabant. Gezamenlijk bieden zij een aantal organisaties met een (boven)regionale functie voor de professionele kunsten de mogelijkheid langjarig activiteiten te realiseren. Hierdoor zorgen deze instellingen voor een basis van het culturele leven in heel Brabant en verbinden zij zich aan de Brabantse samenleving én aan de maatschappelijke opgaven die hier actueel zijn.

Regioprofiel

Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant hebben deze keer voor het eerst gewerkt met op elkaar afgestemde meerjarige subsidieregelingen met één aanvraagprocedure en een integrale beoordeling door de Adviescommissie BrabantStad Cultuur. Dit is een van de instrumenten die horen bij het Regioprofiel ‘BrabantStad maakt het’ dat eind 2018 aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) is aangeboden.

Gedeputeerde Wil van Pinxteren van de provincie Noord-Brabant: “Deze samenwerking zorgt ervoor dat door heel Brabant iedere inwoner en alle bezoekers van binnen en buiten Nederland kunnen genieten van zeer diverse vormen van kunst en cultuur. Ook deze keer was het aantal aanvragen groter dan we met het subsidieplafond konden honoreren. Maar er is oog voor zowel gevestigde gezelschappen of organisaties als nieuwe initiatieven. Dat past in het creatieve klimaat van Brabant.”

Ook de wethouders van de vier grote steden zijn content met het resultaat, laat Marcelle Hendrickx (Tilburg) namens de bestuurders weten. “Het is goed om te zien dat de samenwerking zo succesvol blijkt. Ook landelijk is goed zichtbaar dat Brabant fors investeert in kunst en cultuur. Als Brabantse steden zijn we trots op de hoeveelheid én kwaliteit van de ingediende plannen. Natuurlijk is het spijtig dat enkele voorstellen die wel positief beoordeeld zijn geen, of beperkte, financiering hebben gekregen. Hopelijk kunnen zij alsnog doorgang vinden, mogelijk in aangepaste vorm of door andere financiering te vinden.”

Verdubbeling

De timing van de BrabantStad-regeling zorgde ervoor dat de procedure in Brabant parallel liep aan die van het Rijk, zodat vanuit BrabantStad tijdig een goed onderbouwd en integraal advies gegeven is over de subsidiering van Brabantse culturele instellingen. Mede hierdoor verdubbelt dit jaar het aantal instellingen in de landelijke culturele basisinfrastructuur (BIS) van zes naar twaalf, als de minister de adviezen van de Raad voor Cultuur opvolgt. Daarmee komt ook substantieel meer cultuurgeld van het Rijk naar Brabantse instellingen.

De complete lijsten met toekenningen en de bijbehorende bedragen voor Brabant en de steden, zijn te vinden op www.brabant.nl/kunstenplan.


Lees het originele artikel