Lees het originele artikel

Herstelplan

In april 2022 werd duidelijk dat XONAR zware financiële problemen heeft. XONAR is de grootste jeugdhulpaanbieder in Zuid-Limburg met een breed aanbod aan hulpvormen waaronder ambulante hulp, jeugdhulp met verblijf zoals pleegzorg en gezinshuizen en jeugdhulp in crisissituaties.

Als een grote, belangrijke zorgaanbieder in financiële problemen komt, kan de zorg aan kwetsbare jeugdigen in gevaar komen. Daarom zijn er landelijk afspraken gemaakt over wat aanbieders en gemeenten moeten doen om de zorg voor jeugdigen zo goed mogelijk te blijven beschermen.

In de situatie van XONAR betekende de landelijke afspraken dat er een herstelplan moest komen. De afgelopen maanden heeft XONAR samen met vertegenwoordigers van de gemeenten, de Jeugdautoriteit en een regievoerder invulling gegeven aan dit plan. Om dit herstelplan uit te voeren wordt aan gemeenten een incidentele financiële bijdrage gevraagd.

De voorzitter van de Jeugdregio Zuid-Limburg Annemarie Penn-te Strake: “We zijn als Jeugdregio niet over een nacht ijs gegaan. We hebben gewikt en gewogen. Maar het belang van de kinderen heeft altijd voorop gestaan. En in dat licht is dit het beste besluit is dat we nu konden nemen’.

Zorgvuldig

In de loop van 2023 zal XONAR stoppen met een deel van haar zorgaanbod. Het gaat  om het MKD (Medisch Kleuterdagverblijf) en de gespecialiseerde dagbehandeling DB Xtra. Lopende zorgtrajecten worden afgerond of, met het belang van de kinderen voorop, op termijn overgedragen aan andere zorgpartijen. Met ouders, verzorgers, verwijzers en gemeenten wordt gekeken wat het beste is voor de jeugdige.

Ook zijn een aantal leefhuisplekken zijn overgedragen aan andere zorgpartijen. XONAR is van plan om eind 2023 uit het samenwerkingsverband voor Basishulp Jeugd in Heerlen, Landgraaf en Voerendaal (JENS) te stappen.

Bij alle zorg die XONAR overdraagt, is het doel dat de vertrouwensrelatie tussen behandelaar en jeugdige zoveel mogelijk in stand blijft. Er wordt nog bekeken of huidig XONAR-personeel mee over kan naar andere zorgaanbieders. Voor de medewerkers van XONAR is er een vangnet via een sociaal plan.

Besluitvorming

Alle 16 colleges van burgemeester en wethouders van de betrokken Zuid-Limburgse gemeenten hebben inmiddels ingestemd met het voorstel tot financiële steun. Na de zomervakantie besluiten de afzonderlijke gemeenteraden of ze instemmen met het voorstel.

Als de door XONAR gevraagde steun niet doorgaat,  kan XONAR in het najaar niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen. Dat zou grote gevolgen kunnen hebben voor de kinderen in zorg, die dan versneld moeten worden overgedragen aan andere zorgaanbieders. Dit scenario is belastend voor de jeugd omdat de zorg dan wordt onderbroken. Verder zijn de financiële consequenties voor de gemeenten dan waarschijnlijk hoger. Ook is het de vraag of alle zorg qua capaciteit überhaupt kan worden overgenomen door andere aanbieders. Om dit te voorkomen zet de Jeugdregio Zuid-Limburg in op een duurzaam herstel van XONAR.

Monitoring

XONAR rapporteert periodiek over de voortgang van het herstelplan aan de 16 gemeenten. Dit is vastgelegd in een monitoringsplan. De Jeugdautoriteit is aangesteld om hier toezicht op te houden. Indien nodig wordt bijgestuurd door de Jeugdautoriteit en de gemeenten.

Verdeelsleutel

De verdeelsleutel voor de maximale financiële bijdrage van de 16 gemeenten is vastgesteld op basis van het aantal jongeren in zorg per peildatum 1 juli 2022. De verdeling is als volgt:

  max. gevraagde steun per gemeente
Beek € 154.472
Beekdaelen € 219.512
Brunssum € 138.211
Eijsden-Margraten € 97.561
Gulpen-Wittem € 52.846
Heerlen € 2.577.236
Kerkrade € 760.163
Landgraaf € 691.057
Maastricht € 1.552.846
Meerssen € 85.366
Simpelveld € 65.041
Sittard-Geleen € 1.044.715
Stein € 243.902
Vaals € 65.041
Valkenburg aan de Geul € 126.016
Voerendaal € 126.016
Totaal € 8.000.000

Lees het originele artikel