Eerste onttrekkingsverboden 2020 waterschap Brabantse Delta

De stroomgebieden de Brandsche Vaart en Zijbeken liggen in de gemeenten Breda, Etten-Leur, Rucphen en Zundert. De stroomgebieden van de Kibbelvaart, Lokkervaart en Bosloop liggen in Breda, Etten-Leur, Rucphen en Halderberge. De onttrekkingsverboden gelden vanaf 11 mei 2020 en duren tot een nog nader vast te stellen tijdstip. Het waterschap controleert of iedereen zich aan het verbod houdt. Voor de overige gebieden in West-Brabant geldt (nog) geen onttrekkingsverbod.

Waterschap Brabantse Delta stelt eerste onttrekkingsverboden voor 2020 in.

Waarom een onttrekkingsverbod?

De zakkende grondwaterstanden, het droge voorjaar en de weersverwachting zorgen ervoor dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil in een gebied onder kritieke normen dreigt te zakken, stelt het waterschap een onttrekkingsverbod in. Door de lagere waterstand kan schade optreden aan oevers en kaden en kunnen dieren en planten in het water dood gaan. Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en zodra het kan, wordt het onttrekkingsverbod ingetrokken. Dit wordt bekend gemaakt onze website en www.officielebekendmakingen.nl.

Wat doet het waterschap?

Waterschap Brabantse Delta doet er alles aan om verdroging zoveel mogelijk tegen te gaan. Dit gebeurt door in hoger gelegen gebieden water vast te houden door stuwen omhoog te zetten en in lager gelegen gebieden water binnen te laten door sluizen open te zetten. Het waterschap voert maatregelen uit om water in het gebied vast te houden en zo de grondwatervoorraad aan te vullen. De stuwen zijn de hele winter in het gebied hoger ingesteld. Met agrariërs en terreinbeheerders zijn mogelijkheden besproken om water zoveel mogelijk vast te houden. Ondanks alle maatregelen zijn de eerste onttrekkingsverboden nu nodig.

Samenwerking

Het waterschap startte begin 2019 de actie Drempel tegen Droogte. Een actie waarbij grondgebruikers op de hogere zandgronden één of meerdere drempels (planken) aan kunnen vragen om deze in de sloten op hun eigen percelen te plaatsen. Ook die maatregel is bedoeld om water langer vast te houden in de kleinere sloten.

Kees de Jong, dagelijks bestuurslid waterschap Brabantse Delta, roept op om zuinig om te gaan met water: ‘Ondanks dat onze gedachten nu vooral uitgaan naar de gezondheid van onze naasten en alle coronapatiënten, merken we als waterschap dat het klimaat zich niets van de coronacrisis aantrekt. We hebben te maken met een droge periode, al vroeg in het jaar. Afgelopen winter hebben we samen met agrariërs en natuurterreinbeheerders het water goed en lang vastgehouden, maar nu haalt de natuur ons in. Deze onttrekkingsverboden zijn nodig om verdroging in het gebied tegen te gaan. Daarom doe ik nu een oproep om zuinig omgaan met het water dat er nog is, om ergere verdroging te voorkomen.’

Meer informatie

Op deze pagina staat alle informatie over onttrekkingsverboden, waaronder een overzichtskaart met de gebieden waar onttrekkingsverboden gelden.


Lees het originele artikel