Lees het originele artikel

Positief resultaat door hogere belastingopbrengsten en uitgesteld werk

De jaarverslaggeving over 2021 van het waterschap is gereed. Het afgelopen jaar boekte het waterschap een positief resultaat van 4,36 miljoen euro. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door uitgesteld werk (€ 1,807 miljoen) en een netto resultaat van € 2,55 miljoen. Het netto resultaat is met name veroorzaakt door hogere belastingopbrengsten. Portefeuillehouder Financiën, Carla Michielsen: “Een positief slotsaldo lijkt mooi, maar geeft een vertekend beeld. Het gaat voor-namelijk om incidentele meevallers en niet bestede budgetten. Met de huidige prijsstijgingen zullen we scherp aan de wind moeten blijven zeilen. Daarom is het voorstel om dit grotendeels toe te voegen aan de waterschapsreserves “.

Het jaar 2021 werd evenals het voorgaande jaar gekenmerkt door de Coronapandemie. Dit was ook één van de oorzaken dat er werken uitgesteld moesten worden. Een andere oorzaak was het slechte weer in het vierde kwartaal van vorig jaar. Voorbeelden van uitgestelde werkzaamheden zijn de aanleg van een dijktrap, het uitvoeren van diverse onderzoeken, onderhoud aan wegverhardingen, beplantingen en kunstwerken, baggerwerkzaamheden en de latere levering van pompen en andere materialen. Ook loopt de invoering van de Omgevingswet verder door in 2022. Corona zorgde ervoor opleidingen uitgesteld moesten, omdat fysieke bijeenkomsten niet mogelijk waren. De kosten hiervoor zullen dit jaar gemaakt worden.

Hogere opbrengsten zijn gerealiseerd door extra belastinginkomsten van € 1,97 miljoen. De meeropbrengst belastingen is met name te danken aan hogere opbrengsten gebouwd en zuiveringsheffing. Bij de zuiveringsheffing is dat vooral het gevolg van opleggen van aanslagen over voorgaande jaren. Ook verkreeg het waterschap hogere opbrengsten uit erfpacht, huur en verkoop van gronden (€ 0,69 miljoen). Ook werd er op de zuiveringsinstallaties meer slib aangele-verd door derden dan was voorzien. Hierdoor werd een voordeel geboekt van € 0,39 miljoen euro. Deze extra inkomsten zijn incidenteel.

Het voorstel is om het gedeelte van het resultaat dat is veroorzaakt door uitgestelde werkzaam-heden toe te voegen aan de bestemmingsreserve. Dit geld is al geoormerkt en zal nog dit jaar besteed worden. Ten aanzien van het netto resultaat is het voorstel om hiervan € 445.000,- te bestemmen voor de algemene reserves en € 2.108.000,- toe te voegen aan de egalisatiereserves voor de diverse belastingsoorten. De egalisatiereserves zijn bedoeld om toekomstige schokken in de stijging van de belastingtarieven op te vangen. De jaarverslaggeving wordt op 2 juni behandeld in de algemene vergadering. Dan zal over het voorstel van de resultaatbestemming een besluit worden genomen. 


Lees het originele artikel