Lees het originele artikel

Minister Van Gennip: Voor een deel van de (jonge) nieuwkomers biedt een Nederlands diploma van een beroeps- of wetenschappelijke opleiding de beste kansen op werk. Ik ben blij met de inzet van het kabinet om de onderwijsroute langdurig financieel zeker te stellen. Hiermee maken we de kansen van jonge nieuwkomers groter. Dat is niet alleen goed voor de nieuwkomers zelf, maar ook voor de samenleving en de arbeidsmarkt als geheel.

De onderwijsroute is vooral gericht op (jonge) nieuwkomers in Nederland die een inburgeringsplicht hebben en niet over voldoende vooropleiding beschikken om in te stromen in regulier onderwijs. De nieuwkomers krijgen Nederlandse taalles en vakken, zoals wiskunde of natuurkunde, aangeboden ter voorbereiding op een mbo-, hbo- of academische opleiding. Gemeenten, die sinds 2022 een belangrijke rol spelen in het inburgeringsstelsel, kopen de onderwijstrajecten in voor de inburgeringsplichtigen.

De financiering van de onderwijsroute is momenteel geregeld tot en met 2025. SZW had er vorig jaar al extra middelen voor vrijgemaakt, omdat de route duurder bleek te zijn dan voorzien. In nauwe samenwerking met veel partijen, waaronder het ministerie van OCW, MBO Raad en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, is SZW op zoek gegaan naar manieren om de onderwijsroute te borgen voor een langere periode. Er wordt nu een bedrag  van € 88,9 miljoen beschikbaar gesteld over de jaren 2026 tot en met 2029. Het ministerie van OCW levert hier ook een bijdrage aan. In de komende jaren gaat het ministerie van SZW evaluaties uitvoeren naar het functioneren van het inburgeringsstelsel, waaronder de onderwijsroute. Op basis daarvan wordt bekeken hoe deze leerroute vanaf 2030 wordt vormgegeven.


Lees het originele artikel