De provincie wil haar inkopen de komende 4 jaar zoveel mogelijk circulair, klimaatneutraal, sociaal en ethisch doen. Dit staat omschreven in het vernieuwde inkoopbeleid 2021-2024.

Jaarlijks koopt de provincie voor ruim €350 miljoen aan diensten en producten in. Het gaat daarbij om opdrachten voor het openbaar vervoer, het onderhouden en aanleggen van de infrastructuur en het groen en de faciliteiten voor de eigen bedrijfsvoering. Bij elkaar beslaat dit bedrag een groot deel van de jaarlijkse begroting. De provincie wil dat Noord-Holland in 2050 volledig circulair en klimaatneutraal is, met oog voor het welzijn van mens en dier. Door haar huidige maatschappelijk verantwoorde manier van inkopen verder aan te scherpen, draagt de provincie zelf bij aan het halen van die doelen. Circulair, klimaatneutraal, sociaal en ethisch inkopen vormen daarin de 4 kernpunten.

Gedeputeerde Zita Pels: “Met het inkoopvolume van de provincie, kunnen en moeten we echt een verschil maken. Door deze 4 thema’s als leidraad te gebruiken bij onze inkopen, nemen we in de eerste plaats zelf onze verantwoordelijkheid om onze klimaatdoelen te behalen en geen verdere schade toe te brengen. Daarnaast willen we op deze manier actief het ontwikkelen en toepassen van innovatieve oplossingen stimuleren. Door dat ook uit te dragen en te delen met anderen ontstaat er hopelijk een sneeuwbaleffect.”

Bussen van Connexxion

4 thema’s

Het nieuwe inkoopbeleid is opgebouwd rond 4 thema’s. Circulair inkopen moet leiden tot minimale toepassingen van nieuwe materialen en/of niet hernieuwbare grondstoffen. Bijvoorbeeld door het gebruik van gerecycled beton of strooizout gemaakt van bermgras. Ook de levensduur van producten moet zo lang mogelijk zijn, waarbij het product of de losse materialen aan het einde van hun levensduur herbruikbaar zijn.

Zo start de provincie met Industrieel, Flexibel en Demontabel ontwerpen en bouwen van bijvoorbeeld bruggen en sluizen. Bij dit principe zijn de onderdelen gestandaardiseerd waardoor deze snel aangebracht en gedemonteerd kunnen worden én geschikt zijn voor hergebruik.

Met klimaatneutraal inkopen wil de provincie de uitstoot van CO2, stikstof en overige broeikasgassen verminderen. Bijvoorbeeld door haar eigen wagenpark over te laten gaan op elektrische voertuigen.

Door sociaal in te kopen helpt de provincie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring). ‘Social Return’ wordt daarom als voorwaarde zo veel als mogelijk meegenomen in de contracten met leveranciers. Ook is er extra aandacht voor het inkopen bij sociale ondernemingen die arbeidsparticipatie stimuleren. Met het thema ethisch inkopen wil de provincie ervoor zorgen dat ethische normen en waarden worden nageleefd. De provincie wil zich inspannen om er zeker van te zijn dat een product of dienst onder goede arbeidsomstandigheden is gemaakt, de rechten van werknemers worden nageleefd, een product milieu- en diervriendelijk is gemaakt en er geen kinderarbeid aan te pas is gekomen.

Bespreking in Provinciale Staten

Op 22 maart bespreken Provinciale Staten het Inkoopbeleid 2021-2024 in de Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur.

Zita Pels: “Het zijn flinke doelstellingen waar we ons aan committeren als provincie. Natuurlijk hebben we daarbij te maken met een spanningsveld tussen onze ambities, de beschikbare financiële middelen en wet- en regelgeving. Dat spanningsveld bespreken we graag met Provinciale Staten. Daarbij is het is van belang dat we niet alleen kijken naar de prijs van een opdracht of product, maar naar de totale kosten. Dat doen we door eventuele negatieve effecten op bijvoorbeeld het klimaat, mee te nemen in de waarde van de opdracht. Zo zorgen we er voor dat de rekening van die negatieve effecten zo min mogelijk worden doorgeschoven naar toekomstige generaties.”

Raakvlakken andere opgaves en intenties

Het vernieuwde inkoopbeleid van de provincie sluit onder meer aan bij de doelstellingen van Actieprogramma Klimaat 2020 – 2023, de Circulaire Roadmap van de Metropool Regio Amsterdam (MRA), de Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 en de Green Deal duurzaam GWW.


Lees het originele artikel