Lees het originele artikel

Mobiliteit in Brabant verkeert in overgangsfase

De komende tien jaar is het doel van de Provincie Noord-Brabant dan ook om een veilig, schoon, stil, gezond, betrouwbaar en samenhangend mobiliteitssysteem te realiseren, dat bijdraagt aan een concurrerende en duurzame economie en mensen in staat stelt mee te doen aan de samenleving.

Hoe de provincie deze overgang vorm wil geven, staat beschreven in het vandaag naar Provinciale Staten gestuurde ‘Beleidskader mobiliteit: koers 2030’. Het vraagt onder meer een omslag in denken en handelen, flexibiliteit en het aanpassen aan steeds veranderende omstandigheden (zoals corona en de ongewisse gevolgen) en het rekening houden met andere ontwikkelingen op bijvoorbeeld het gebied van verstedelijking, klimaat en energie.

Een grote rol speelt digitalisering en dataficering. Die maken het mogelijk dat beslissingen in de toekomst steeds meer genomen kunnen worden op basis van (realtime) data. Of verbeteringen op het gebied van slim verkeersmanagement, gedragsverandering, samenwerking met werkgevers en de inzet van nieuwe technologieën. De dataveiligheid en privacy van reizigers staan hierbij voorop.

Stad en platteland

De nieuwe mix van vervoersmiddelen, mobiliteitsdiensten en infrastructuur speelt in op veranderende behoeften en mogelijkheden. We blijven inzetten op fiets, gedeelde mobiliteit (waaronder ov) en verkeersveilige wegen voor de auto. De bereikbaarheid van steden vraagt een andere aanpak dan het meer landelijk gebied. De verwachting is dat de drukte de komende jaren verder toeneemt in en rond de grote steden waar tienduizenden woningen verrijzen. Op het platteland wordt de uitdaging juist om alle kernen bereikbaar te houden. Om de drukke gebieden te ontsluiten en de minder druk bevolkte gebieden aangesloten te houden, dient een netwerk van lokale en internationale knooppunten (hubs) en innovatieve mobiliteitsdiensten.

De provincie kan dit niet alleen en zoekt de komende jaren nog nadrukkelijker de samenwerking met het Rijk en de Brabantse gemeenten om maatwerk te kunnen leveren. Elke regio is anders en heeft zijn eigen opgaven. Daarom is met de vier Brabantse regio’s een regionale mobiliteitsagenda ontwikkeld, op weg naar een omgevingsagenda waarin alle beleidsvelden een plek krijgen en gekeken wordt naar integrale gebiedsopgaven.

Zie ook


Lees het originele artikel