Lees het originele artikel

De keuze voor 1 opdrachtnemer in combinatie met partnerschap
Jeugdhulp moet zoveel mogelijk rondom de jeugdige worden georganiseerd in de thuissituatie, zodat het gewone leven van de jeugdige zoveel mogelijk door kan gaan. Als jeugdigen niet thuis kunnen opgroeien, dan bij voorkeur in een gezinsvervangende setting (pleegzorg of gezinshuis).

Indien de hulpvraag van de jeugdige zo complex is dat de jeugdhulp niet in de thuissituatie of gezinsvervangende setting kan worden geboden, dan duurt een opname niet langer dan voor de behandeling noodzakelijk is. Binnen de dienstverlening GIK-J ligt de nadrukkelijke transformatieopgave om de huidige gesloten en intensief klinische jeugdhulp te optimaliseren in lijn met deze visie.

De doelgroep van de gesloten en intensief klinische jeugdhulp is een relatief kleine groep van ongeveer 200/250 kwetsbare jeugdigen met gedrags- en/of psychiatrische problematiek vaak ook nog in combinatie met een verslaving en/of een verstandelijke beperking. Door de combinatie en zwaarte van problematieken hebben deze jeugdigen zeer gespecialiseerde zorg nodig. Omdat het voor deze jeugdigen van groot belang is dat de zeer gespecialiseerde zorg nauw met elkaar samenwerkt, heeft de jeugdregio Zuid-Limburg eind 2019 besloten om 1 opdrachtnemer te contracteren. Deze opdrachtnemer is een samenwerkingsverband van meerdere aanbieders, omdat het zeer specialistische hulpverlening is die niet door 1 aanbieder kan worden geboden. Het is nadrukkelijk de bedoeling om met deze opdrachtnemer een langdurig partnerschap aan te gaan om de zorg aan deze kwetsbare jeugdigen te innoveren en te transformeren.

Praten met en het betrekken van de jeugdige en bieden van perspectief
Wat de jeugdige zelf het meest moet merken van deze nieuwe overeenkomst en werkwijze is dat hij en zijn (pleeg)ouders/verzorgers betrokken worden in het samen vormgeven van de benodigde hulpverlening. Zodat de jeugdige en zijn (pleeg)ouders/verzorgers weten waarom de inzet van jeugdhulp noodzakelijk is, wat het perspectief is en hun eigen rol en bijdrage hierin is.

Aanbesteden in de vorm van een concurrentiegerichte dialoogprocedure
Na een zorgvuldig voortraject met meerdere marktconsultaties is begin 2020 besloten om de aanbesteding uit te voeren in de vorm van een concurrentiegerichte dialoog, zodat aanbieders vanuit uit hun ervaring, expertise en innovatief vermogen in een vertrouwelijke setting kunnen bijdragen aan de verdere uitwerking van de opdracht. Het betreft immers een zeer complexe opdracht met zeer hoge opdrachtwaarde en een hoge afhankelijkheidsrelatie tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Uitkomst van deze manier van aanbesteden is dat opdrachtgever, de samenwerkende zestien Zuid-Limburgse gemeenten, en opdrachtnemer, het samenwerkingsverband van vier aanbieders, het met elkaar eens zijn over de ambitie om deze vormen van jeugdhulp te innoveren en te transformeren.

Concrete doelen, zoals het bieden van effectieve hulp, het verminderen van de instroom, het verkorten van de opnameduur en het tegengaan van wachtlijsten zijn bekrachtigd in een zeer uitvoerig Programma van Eisen. Het partnerschap is geconcretiseerd in een ontwikkelagenda met pilots om meer ambulante jeugdhulp te bieden in de thuissituatie of gezinsvervangende setting.

Implementatie Interdisciplinair Team
Omdat de ambities van deze overeenkomst uitsluitend kunnen worden gerealiseerd door een nauwe samenwerking binnen het geheel van de jeugdzorg, maakt de implementatie van een interdisciplinair team onderdeel uit van het contract. Dit nieuw op te zetten interdisciplinair team heeft als doel om actief mee te denken op welke wijze een intensief klinische of gesloten opname kan worden voorkomen, hoe een noodzakelijke opname zo effectief en kort mogelijk kan worden ingezet  en zodra dat kan, hoe kan worden afgeschaald naar een lichtere vorm van verblijf in een woonvoorziening of naar ambulante behandeling.


Lees het originele artikel