Provincie zet in op versnelling woningbouw en kwaliteit leefomgeving

De provincie zet hierbij vooral in op het versnellen van het bouwtempo, met oog voor zorgvuldig ruimtegebruik én vanuit een vraaggericht, flexibel planaanbod, met aandacht voor de betaalbaarheid en volop ruimte voor nieuwe woonvormen.
“Net als in veel andere delen van Nederland bestaat ook in Brabant de noodzaak te versnellen”, stelt gedeputeerde Erik Ronnes van Wonen en Ruimte. “We doen het zeker niet slecht, met de laatste tijd steeds een groei van zo’n 12.000 woningen per jaar, maar er is de komende jaren meer nodig en dus mag de aandacht niet verslappen. Bovendien moeten we naast de aantallen ook oog houden voor de veranderende woningbehoefte en dus de kwaliteit van ons bouwprogramma. Steeds vaker zal een huishouden uit één, veelal ouder persoon bestaan en ook de betaalbaarheid van het wonen is een zeer actueel thema.”

20 jaar ontwikkeling in 20 beelden

Omdat de demografische situatie in Brabant voor veel provinciaal beleid een essentiële onderlegger vormt, heeft de provincie een webpublicatie uitgebracht waarin met 20 beelden de bevolkingsontwikkelingen in Brabant in de laatste 20 jaar wordt geschetst. Duidelijk is dat het demografische landschap in onze provincie sterk verandert. De trend is een Brabant dat drukker, diverser en vooral grijzer wordt en steeds meer alleenstaanden telt.
De laatste jaren kent Brabant een stevig herstel van de woningbouw. Lag de groei in 2015 nog op slechts 6.700 woningen (dieptepunt kredietcrisis), vanaf 2017 liggen de jaarlijkse groeicijfers weer rond of zelfs boven de 12.000. In 2020 lag de groei door ‘corona-effecten’ wat lager en zijn 10.800 woningen aan de voorraad toegevoegd. Dit jaar (2021) wordt een groei verwacht tussen de 12.500 en 13.000 woningen.

Flexpoolregeling voor versnelde uitvoering

“Om tempo te maken en te houden, zijn bovendien handjes nodig”, aldus Ronnes. “In de bouwsector zelf, maar ook bij de overheid. Voor de zomer komen we met een flexpoolregeling, €3,76 miljoen van het Rijk en €1,88 miljoen provinciaal geld, waarmee we gemeenten ondersteunen.” Brabant is overigens op meer rijksmiddelen aangehaakt. Zo is in 2020 de regeling Woningbouwimpuls van start gegaan, waarbij in de eerste 2 tranches €69,3 miljoen is toegekend aan 8 projecten (met 9.500 woningen) in 5 Brabantse gemeenten (Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg en Geldrop-Mierlo).

Ook heeft het Rijk aan iedere provincie €250.000,- beschikbaar gesteld om het flexwonen te stimuleren. Daarvoor is begin dit jaar de Subsidieregeling flexwoningen Noord-Brabant opengesteld. Bovendien gaat dit jaar de regeling Volkshuisvestingsfonds van start. Deze regeling, met €425 miljoen voor Nederland als geheel, is vooral gericht op 16 stedelijke vernieuwingsgebieden, waarvan 3 in onze provincie: Eindhoven (Woensel-zuid), Tilburg (Noordwest) en Breda (Noord).

Oog voor ruimtelijke kwaliteit

De kwaliteit van de leefomgeving staat ook hoog op de prioriteitenlijst. Ook de komende jaren zal er volop aandacht zijn voor de verdere versterking van de ruimtelijke kwaliteit van steden en dorpen. Zaken als de aanpak van leegstand, ook in het buitengebied, en binnenstedelijke transformatie zijn belangrijk. Het is van belang ook de komende jaren stevig bij te dragen aan gebiedstransities in (de spoorzones van de) grote steden (B5), de (winkel)centra van de middelgrote steden (M7) en soms ook in kleinere steden of kernen in de meer landelijke regio’s. Zo zijn in dit verband recentelijk nog overeenkomsten gesloten met onder meer Breda (’t Zoet, het voormalig CSM-terrein), Bergen op Zoom (centrum), Roosendaal (Rondje Roosendaal) en Meierijstad (de vier van Veghel).

Ook de verbrede inzet van de ’ruimte-voor-ruimte-regeling’, meer gericht op de realisatie van maatschappelijke doelen, kan hierbij een rol spelen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de bouw van woningen in combinatie met natuurontwikkeling en het oplossen van overlastsituaties in met name het buitengebied.

Stimuleren eigen initiatief

De provincie stimuleert daarnaast nieuwe woonvormen, vastgelegd in het Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en Zelfbouw. Dit zorgt voor een verrijking van het bestaande woningaanbod en speelt bovendien in op de behoefte van een steeds groter wordende groep Brabanders, jong en oud, die meer de eigen hand wil hebben in de wijze waarop ze wonen en leven. Brabant stimuleert dit onder meer door leningen te geven aan initiatieven als het Butterfly Effect (het bewonen van tiny houses bij zorginstellingen in ruil voor maatschappelijke betrokkenheid bij de directe omgeving) en Minitopia (realiseert 100 duurzaam gebouwde tijdelijke huizen met een oppervlakte van max. 50m2 in Buurtschap Te Veld in Eindhoven). Bovendien wordt dit jaar voor het derde jaar de Brabantse Stijlprijs uitgereikt, dit keer met als thema ‘Een thuis voor iedereen’.

Zie ook


Lees het originele artikel