Rekenkameronderzoek OCC (Amare)

De raad vangt aan met bespreking van het Rekenkameronderzoek Onderwijs- en Cultuurcomplex (Amare). De rekenkamer Den Haag heeft de afgelopen periode diepgaand onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het Onderwijs- en Cultuurcentrum (OCC). Het doel van dit onderzoek was de gemeenteraad in relatie tot deze ontwikkeling te faciliteren in haar kaderstellende en controlerende rol. De uitkomsten van het onderzoek geven volgens de Rekenkamer Den Haag reden tot zorg over de informatievoorziening tussen college en gemeenteraad. De Rekenkamer concludeert namelijk dat de gemeenteraad onvoldoende is geïnformeerd over de kosten van de realisatie van het OCC. Als de Rekenkamer de in 2014 en 2018 door de gemeenteraad vastgelegde kaders inzake het ter beschikking gestelde investeringskrediet leggen naast het totaal aan geraamde en gerealiseerde kosten, zien ze dat het college onvoldoende transparant is geweest en de gemeenteraad op onderdelen onjuist heeft geïnformeerd. Het college heeft de kosten steeds lager gepresenteerd dan deze in werkelijkheid waren.

Gedragscode raadsleden

Op 29 januari hield de gemeenteraad een raadsconferentie. Tijdens dit overleg sprak de raad over de gedragscode. De Gedragscode raadsleden is hierna geactualiseerd en wordt door de raad besproken tijdens de raadsvergadering.

Gedragscode integriteit college B&W

In de afgelopen jaren heeft het onderwerp bestuurlijke integriteit steeds meer aandacht gekregen. Niet alleen landelijk, maar ook en vooral in Den Haag. Naar aanleiding van het aftreden van twee wethouders eind 2019 heeft de waarnemend burgemeester Remkes het thema hoog op de kaart gezet. Hij heeft tal van maatregelen genomen om integriteit van bestuurders te waarborgen. Een van die maatregelen was dat de zittende en nog te benoemen kandidaat-wethouders gescreend zijn op integriteit door een externe Integriteitscommissie. Afgesproken is om dat voortaan bij elke kandidaat-wethouder te doen. Bij het uitbrengen van haar rapportage over de bevindingen van de screening heeft de Integriteitscommissie een aantal aanbevelingen gedaan om de bestuurlijke integriteit te bevorderen. Het college en de burgemeester hebben deze aanbevelingen omarmd en de uitvoering daarvan ter hand genomen. Eén van de aanbevelingen was om de Gedragscode integriteit voor de wethouders en de burgemeester te actualiseren. De vorige code stamt uit 2016. Die aanbeveling wordt met deze Gedragscode verwezenlijkt.

Initiatiefvoorstellen

Ook bespreekt de raad een aantal initiatiefvoorstellen. Met een initiatiefvoorstel kan een raadslid een eigen voorstel voorleggen aan de raad en het college. 

Kwaliteitsverbetering Centrum Noord

Daarna spreekt de raad over het voorstel inzake Standpunt over advies van belangenorganisaties Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord en vervolgstappen. Aan 25 belangenorganisaties is gevraagd om een advies over Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord op te stellen. Dit naar aanleiding van het initiatiefvoorstel ‘Op weg naar een betere luchtkwaliteit en bereikbaarheid’ en de Haagse Nota Mobiliteit waarin staat dat onderzoek naar de verkeersstructuur aan de noordzijde van het centrum moet uitwijzen met welke maatregelen de gewenste verkeersverdeling tot stand kan komen. De organisaties hebben in coproductie met de gemeente de afgelopen twee jaar gewerkt aan een samenhangend adviesrapport. De grote uitdaging van dit proces was om de grote hoeveelheid, ogenschijnlijk tegengestelde, belangen samen te brengen. Bereikbaarheid voor ondernemers versus leefbaarheid van bewoners, vergroening versus doorstroming, gezondheid versus reistijd. Op 9 september is het door op één na door alle belangenorganisaties (bewonersorganisaties, ondernemersorganisaties, overige belangenorganisaties en (semi)-overheden uit Centrum-Noord onderschreven eindrapport aan de wethouder Mobiliteit namens het college aangeboden. Het college heeft het adviesrapport bestudeerd en vraagt de gemeenteraad met dit raadsvoorstel een standpunt in te nemen en in te stemmen met de voorgestelde vervolgstappen.

Afronding commissiedebatten

Tot slot worden nog zeven commissiedebatten afgerond:

  • Verhuizing ANWB kantoor naar locatie Conservatorium
  • Programma voor een schone stad 2021-2022
  • Brief Vanzelfsprekend toegankelijk: agenda voor een toegankelijk Den Haag
  • Evaluatie Stipbanen
  • Halfjaarrapportage nieuwbouw AMARE Q2 en Q3
  • Haags Actieplan wapens en jongeren
  • Tussenstand MRDH Transitieprogramma corona en OV

De vergadering live volgen?

De volledige vergadering is live te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad. Deze raadsvergadering is vanwege de lockdown-maatregelen volledig digitaal. Bij de beraadslagingen neemt één woordvoerder per fractie deel aan de vergadering. Stemmen gebeurt door alle raadsleden tijdens de digitale raadsvergadering op donderdag 25 maart om 20.00 uur. Ook die vergadering is live te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.


Lees het originele artikel