Stad in de raad 

Tijdens Stad in de raad kunnen inwoners hun mening geven over onderwerpen die op de agenda staan. In deze vergadering waren er drie insprekers met een bijdrage over onderwerpen die betrekking hebben op de programmarekening. 

Wilt u een keer inspreken? Kijk dan voor de spelregels en het aanmelden op http://denhaag.nl/stadinderaad.

Beëdiging fractievertegenwoordigers 

Tijdens deze raadsvergadering zijn er 2 nieuwe fractievertegenwoordigers beëdigd: Mohamed Balah voor Hart voor Den Haag en Mairan Sewtahal voor de PvdA. 

Programmarekening 2021 en Resultaatbestemming 2021 

De programmarekening vormt het sluitstuk van de planning- en control cyclus van het jaar 2021. Met deze programmarekening legt de gemeente verantwoording af over de realisatie van het beleid in 2021. Per programma verantwoordt het college: wat is er bereikt, wat is er gedaan en wat heeft het gekost. In de programmarekening verantwoordt het college € 3,2 miljard aan baten en lasten. Na verrekening met de reserves resteert een rekeningresultaat van € 69,9 mln. voordelig. Dit resultaat van 2021 lijkt fors, maar is vooral ontstaan door incidentele meevallers, waar onder werkzaamheden, activiteiten en uitgaven die vertraagd zijn vanwege corona. Voor de komende jaren zijn er een aantal structurele uitdagingen. Het betreft drie grote thema’s die al meerdere jaren spelen, en ook de komende jaren zullen doorwerken. Dit zijn de ontwikkelingen bij de budgetten voor bijstandsverlening, de lasten voor jeugdhulp en zorg, en het gemeentefonds. Deze ontwikkelingen zijn onderwerpen waar alle gemeenten in meer- of mindere mate mee te maken hebben.

Hart voor Den Haag 

Het afgelopen jaar was volgens Hart voor Den Haag helaas niet het laatste college van de vijf landelijke partijen (VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA). De partij betreurt dat dit college (waarschijnlijk) doorgaat. Hart voor Den Haag constateerde dat de programmarekening een overschot laat zien van zo’n 69.9 miljoen euro, maar dat komt volgens de partij vooral omdat dit college de plannen die ze hebben bedacht niet hebben uitgevoerd. Deze jaarrekening past volgens Hart voor Den Haag eerder bij een failliet bedrijf dan bij een gezonde Nederlandse gemeente.  

Als eerste diende Hart voor Den Haag een motie in met het verzoek aan de onderhandelende partijen om eindelijk met akkoord te komen om te voorkomen dat Den Haag een artikel 12 gemeente wordt. Ook memoreerde de partij dat dhr. Donner, die de coalitieonderhandelingen begeleidt, in de raadsvergadering van 30 juni heeft gesteld dat de stad wordt geconfronteerd met een ‘scherpe terugval’ van de middelen omdat er nog minder geld van het rijk binnenkomt. Daarom deed de partij opnieuw het verzoek om de laatste financiële berekeningen te delen met de raad. Volgens Hart voor Den Haag pakken de keuzes van het rijk desastreus uit voor Den Haag. Daarom diende de partij een motie in met de titel zonder knaken geen taken, met het verzoek dat wanneer er voor 2022 en verder geen extra geld van het rijk komt, wordt overgegaan tot het ’teruggeven’, niet uitvoeren en niet meer aanpakken van nieuwe taken. 

Hart voor Den Haag was van mening dat de lobby van ZuidWest nog onvoldoende opgeleverd heeft. Daarom diende de partij een motie in met het verzoek om tussen nu en 1 oktober aanstaande 10% van alle stedelijke diensten en programma’s uit de begroting te oormerken voor het oplossen van de problemen in dit armlastige deel van de stad. 

Festivals zijn volgens Hart voor Den Haag ontzettend belangrijk voor de inwoners van Den Haag, maar ook voor bezoekers en daardoor voor de Haagse economie. De partij constateerde dat sinds Hart voor Den Haag niet meer in het college zit, er miljoenen bezuinigd zijn op economie en meer dan een miljoen op festivals. Daarom diende Hart voor Den Haag de volgende motie in met het verzoek om ruimte te vinden binnen de nieuwe begroting om het festivalbudget terug te brengen naar het niveau van 2019 en dit mee te nemen in de coalitieonderhandelingen. 

Hart voor Den Haag constateerde ook dat vorige week het ‘Varend Corso’ voor het eerst door Den Haag voer. Dat moet volgens de partij een jaarlijks evenement worden waarmee we onze prachtige grachten, onze horeca aan deze grachten en de prachtige wijken zelf in het zonnetje zetten. Daarom diende Hart voor Den Haag een motie in om dit te regelen. 

Hart voor Den Haag stelde dat veel Haagse ondernemers grote omzetverliezen lijden door wegwerkzaamheden. De partij memoreerde dat het college heeft aangegeven dat er begin dit jaar een uniforme nadeelcompensatieregeling zou komen, maar dat deze er nog niet is. Daarom diende Hart voor Den Haag een motie in met het verzoek de uniforme nadeelcompensatieregeling zo spoedig mogelijk naar de raad te sturen. 

Volgens Hart voor Den Haag heeft het college de planvoorraad niet op orde. Er is een daling in de bouwproductie terwijl de vraag naar woningen, door de grote bevolkingsgroei, blijft maar toenemen. De partij deed het voorstel om in de nieuwe samenstelling die de gemeenteraad nu heeft snel in gesprek te gaan over deze grote, maatschappelijke uitdaging, en diende een motie in met het voorstel voor een werkbespreking met experts die kritisch zijn over de gevolgen van bevolkingsgroei.

Hart voor Den Haag was ontevreden over dat het dit college niet lukt om veel mensen aan een baan te helpen vanuit de bijstand. In plaats van te investeren in trajecten die mensen aan het werk helpen, investeert de wethouder volgens de partij in ‘maatschappelijk fit’ trajecten, ‘regionale mobiliteitsteams’ en ‘instapeconomie’ waardoor werklozen in de bijstand blijven. Hart voor Den Haag stelde ook dat er geen opvolging wordt gegeven aan de sectordeals en hun aangenomen motie over ‘Open Hiring’. De partij ziet grote kansen om mensen vanuit de bijstand te helpen aan een baan via Social Return. Over deze onderwerpen diende de fractie drie moties in, met het voorstel om zo spoedig mogelijk met extra maatregelen te komen om meer bijstandsgerechtigden, ouder dan 50 jaar en/of die langer dan 1.5 jaar in de bijstand zitten, aan het werk te helpen, om te stoppen met projecten die bijstandsgerechtigden niet aan het werk helpen zodat extra kan worden geïnvesteerd in projecten die bijstandsgerechtigden wel aan het werk helpen, en om alle gerealiseerde banen via social return en sociaal ondernemerschap inzichtelijk te maken.

Volgens Hart voor den Haag gaan in Den Haag 20.000 kinderen zonder ontbijt naar school. De partij vindt dit maatschappelijk probleem niet passen in onze stad, en diende daarom een motie in met het verzoek om zo snel mogelijk een concrete oplossing te bedenken om dit maatschappelijke probleem op te lossen.

Hart voor Den Haag constateerde dat de Taalketenaanpak met de 500.000 euro subsidie die ze nog gaan krijgen, in plaats van de 1.5 miljoen die ze nu hebben, veel activiteiten moeten afstoten. De partij dient daarom de volgende motie in met het voorstel om te onderzoeken hoe de korting op de subsidie van de taalketenaanpak (deels) gecompenseerd kan worden door herschikking van de middelen.

Hart voor Den Haag benoemde dat de partij zich grote zorgen maakt over de chaos die deelscooters veroorzaken op Scheveningen. De partij dient daarom twee moties in met het voorstel om de aan- en afmeldplekken voor deelscooters in Scheveningen aan te passen en te onderzoeken of aan de Harstenhoekweg tijdelijke parkeerplaatsen voor deelscooters te realiseren zijn.

Hart voor Den Haag sprak haar zorgen uit over de bereikbaarheid van onze stad met het OV en wilde weten waarom het niet is gelukt om het kabinet te overtuigen van de noodzaak om de steun voor de OV-bedrijven overeind te houden. Volgens de partij krijgt Den Haag de afvalproblematiek ook maar niet onder controle. Hart voor Den Haag diende daarom een motie in met het voorstel om extra budget vrij te maken voor onderhoud aan straatmeubilair en het schoonhouden van de buitenruimte.

De motie over uniforme nadeelcompensatie voor ondernemers werd aangenomen, de andere moties van Hart voor Den Haag werden verworpen.

D66 

D66 gaf aan dat voor deze partij drie thema’s belangrijk zijn: kansengelijkheid, veiligheid en duurzaamheid. De partij stelde dat door de coronacrisis de kansenongelijkheid groter is geworden, met name in het onderwijs. D66 was blij met de uitbreiding van het aantal locaties van de Haagse bibliotheek, maar noemde het lerarentekort zorgelijk. Daarom is het van belang is dat leraren zich kunnen vestigen in de stad, een woning kunnen krijgen.

D66 was tevreden over de ondermijningsaanpak rondom de Weimarstraat en pleitte voor uitbreiding. De partij is ook blij met het plan van aanpak straatintimidatie. D66 gaf aan niet tevreden te zijn over de stappen die zijn genomen op het vlak van de emissie-uitstoot. De partij wil dat Den Haag klimaatneutraal is in 2030 en pleitte onder meer voor een routekaart met doelen en versnellen van maatregelen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is de bevordering van participatie van bewoners in kwetsbare wijken bij het verduurzamen van hun woning. Daar zet D66 zich voor in.

De partij gaf tot slot aan dat D66 zich zorgen maakt over het financiële totaalplaatje. Daarbij noemde de fractie met name het lage weerstandsvermogen. 

Partij voor de Dieren 

De Partij voor de Dieren stelde dat we in meerdere crisissen zitten. De partij pleitte voor actie op het vlak van klimaat, de energietransitie, het vergroten van biologisch en plantaardig voedsel, het scheiden afval, een leefbare aarde, toerisme, de visserij, de handel in en fokken van dieren en kwetsbare Hagenaars. Ook diende de partij een aantal moties in.

In de eerste motie werd verzocht om bij de programmabegroting aan te geven hoe het college zich gaat inzetten om het biologische en plantaardige voedselaanbod te vergroten. Ook werd een motie ingediend met het verzoek om alleen nog maar te fokken met dieren op de gemeentelijke stadsboerderijen, als de capaciteit op de gemeentelijke stadsboerderijen dat toelaat, zodat de dieren niet langer meer te hoeven worden doorverkocht. Daarnaast werd een motie ingediend met het verzoek om in de volgende Programmabrief Duurzaamheid aan te geven wat de gemeente aanvullend zal doen om de gemeentelijke gescheiden afvaldoelstelling te halen. Tevens diende de Partij voor de Dieren een motie in om te zorgen dat het college luchtvervuiling, milieudruk en het klimaat meeneemt bij keuzes omtrent het toerismebeleid. Verder kwam de partij met een motie om bodemleven mee te nemen in het monitoringsplan stadsnatuur. Tenslotte deed de Partij voor de Dieren met een motie het voorstel om te onderzoeken welk effect de stijgende brandstofkosten, de Brexit en de gevolgen van overbevissing hebben op de visserij op Scheveningen en in hoeverre het uitgangspunt dat de visserij meer ruimte krijgt om uit te breiden zich hiermee verhoudt.

Ook diende de Partij voor de Dieren een amendement in op het raadsvoorstel over de bestemming van het rekeningresultaat. Hiermee wilde de partij regelen dat de €2,6 miljoen uit de reserve, die zou worden gebruikt voor maatschappelijke opvang maar niet is gebruikt in 2021, wordt geoormerkt voor een permanente winteropvang. Dit amendement werd ingediend samen met de ChristenUnie/SGP en de SP.

De motie over het vergroten van het biologische en plantaardige voedselaanbod werd aangenomen. De overige moties en het amendement van de Partij voor de Dieren werden verworpen.

VVD

De VVD stelde het college de vraag hoe zij in deze turbulente tijden maatregelen wil gaan nemen voor de crisissen die zich voordoen. De partij benadrukte dat een van de oorzaken waarom projecten achterlopen het personeelstekort is op de arbeidsmarkt. De VVD gaf aan zich zorgen te maken over of dit tekort de uitvoeringskracht van de gemeente gaat belemmeren en vroeg naar maatregelen en strategie om dit te voorkomen. 

DENK 

DENK stelde dat de afstand tussen stadhuis en burger verkleind moet worden. De partij vindt dat de aanpak van problemen, onder meer op het vlak van de aanpak van afval en veiligheid, in een kwetsbare wijk als Transvaal meer prioriteit verdient. DENK pleitte voor meer inspanningen op het vlak van de aanpak van gezondheids-verschillen, armoede, problematische schulden, afval, stageplekken voor MBO-ers en de werkdruk voor medewerkers van het klantcontactcentrum. 

De partij diende een motie in met het verzoek om verschillen in gezondheid, per gebied, inkomensgroep en opleidingsniveau, mee te nemen in het gezondheidsbeleid en als expliciet doel te formuleren dat de gezondheidsverschillen tussen maatschappelijke groepen verkleind moeten worden. Ook diende DENK een motie in met het verzoek om te onderzoeken of het mogelijk is om stadsbreed armoedetafels te organiseren waarbij Hagenaars bij elkaar kunnen komen om in gesprek te gaan over armoede gerelateerde onderwerpen. Daarnaast diende DENK ook een motie in om MBO-scholen te betrekken bij de aanpak van kinderarmoede. Verder diende DENK een motie in om een pilot te organiseren, waarbij vrijwilligerswerk voor de stad gewaardeerd wordt met virtueel geld dat geoormerkt is om schulden bij de gemeente af te lossen en ook deed de partij via een motie het voorstel om een oproep te doen aan Haagse organisaties om zich aan te sluiten bij de landelijke Alliantie kinderarmoede.

Om meer stageplekken voor MBO-ers te realiseren diende DENK een motie in met de oproep om in overleg te treden met Haagse MBO-instellingen, het bedrijfsleven, rijksoverheid en andere relevante partners om te onderzoeken hoe zij garant kunnen staan voor een stageplaats voor mbo-studenten van instellingen in Den Haag. Ten slotte pleitte de partij met een motie voor het verbeteren van de werkomstandigheden van medewerkers van het Klant Contact Centrum door het terugdraaien van de pauzeregeling.

De motie over armoedetafels werd aangenomen. De overige moties van DENK werden verworpen.

GroenLinks noemde 2021 een zeer heftig jaar, met name door corona, voor onder meer kwetsbare groepen, jongeren en de horeca. De partij maakt zich vooral zorgen over de effecten van corona op het welzijn van jongeren, die zichzelf inmiddels de pechgeneratie noemen. Daarom vroeg GroenLinks het college hoe zij hen perspectief wil bieden.

GroenLinks is trots op de aanpak van de klimaatcrisis. De partij pleitte wel voor het versnellen van de aanpak, onder meer op het vlak van de energietransitie. GroenLinks vond dat Den Haag moet doorgaan met de belangrijke stappen die gezet zijn om de diverse problemen die op ons afkomen, het hoofd te bieden, en noemde daarbij specifiek de problemen op het gebied van wonen, armoede, kansengelijkheid, dakloosheid, de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, segregatie, kwetsbare wijken en hittestress.

De partij constateerde tot slot dat het Rijk hopeloos tekortschiet als het gaat om de financiële bijdrage voor onder meer de jeugdzorg. Daarom moet de gemeente volgens GroenLinks gezien de financiële situatie de tering naar de nering zetten en proberen om meer geld binnen te halen bij het rijk en in Europa.

Haagse Stadspartij 

De Haagse Stadspartij stelde dat dit hopelijk de laatste jaarrekening van dit college was, maar durft daar niet zomaar vanuit te gaan omdat de onderhandelingen wel erg lang duren…

De partij diende een motie in over het slavernijverleden van Den Haag. De Haagse Stadspartij stelde dat Den Haag het slavernijverleden lang heeft willen negeren. De partij noemde het nadrukkelijk geen donkere bladzijde, maar diverse hoofdstukken, omdat het honderden haren heeft geduurd. De Haagse Stadspartij vindt dat Keti Koti een nationale herdenkings- en feestdag moet worden en deed de oproep om hierin het voortouw te nemen en alle gemeentelijke ambtenaren (betaald) verlof te geven, totdat het nationaal een vrije dag is. Deze motie werd verworpen.

Volgens de Haagse Stadspartij worden er ook fouten gemaakt in de ontwikkeling van de stad. Hergebruik zou daarin volgens de partij centraal moeten staan, maar er wordt te vaak gebruik gemaakt van een maas in de regelgeving waardoor monumenten toch op de slooplijst komen. Daarom diende de Haagse Stadspartij samen met Partij voor de Dieren een motie in met het verzoek om bij ontwikkelingen de monumentenzorg vroegtijdig een advies te laten uitbrengen over de waarde van deze gebouwen en de mogelijkheden daarvan. Deze motie werd verworpen.

Tot slot vroeg de Haagse Stadspartij aandacht voor het inzetten van co-creatie in het gezondheidsdomein. Volgens de partij voelen mensen zich serieus genomen als zij mogen meedenken over de vormgeving van hun eigen hulpverlening en zijn er zeer positieve resultaten behaald bij het plan ‘Haagse jeugd, samen aan zet’ wat betreft participatie.

PvdA  

Volgens de PvdA schuilen er donkere wolken achter het ogenschijnlijk positieve resultaat in deze programmarekening. Onduidelijkheid over toekomstige middelen van het Rijk en tekorten in de jeugdzorg zorgen volgens de partij voor veel onzekerheid. Daarom vindt de PvdA het belangrijk dat het college bij het rijk op de deur blijft bonzen voor meer middelen, en blijft nadenken hoe wij op een financieel gezonde manier kunnen blijven investeren in de stad en onze inwoners.

De PvdA vroeg om meer aandacht voor de MBO-ers die worstelen met het vinden van een stageplek. De partij wil hierop meer regie van het college. Ook maakt de PvdA zich zorgen over de verschillen in de stad als je kijkt naar de kans op een gezond leven. Het voorbeeld waar de insprekers vandaag aandacht voor vroegen, namelijk het verlagen van de snelheid van scootmobielen naar 8 km/uur, laat volgens de partij zien dat dat een algemene maatregel vaak averechts werkt.

De belangrijkste manier om ervoor te zorgen dat iedereen gezond kan leven was volgens de PvdA zorgen voor bestaanszekerheid. En juist die staat nu onder druk: boodschappen worden duurder, de energierekening stijgt. De partij is daarom blij met de extra acties van de gemeente om mensen te helpen energie te besparen en woningen te verduurzamen, juist voor die mensen die dat niet zelf kunnen betalen. De PvdA vond het ook goed nieuws dat minister Schouten heeft aangekondigd dat gemeenten meer ruimte krijgen voor soepelere regels in de bijstand.

De PvdA gaf aan trots te zijn dat Den Haag zijn verantwoordelijkheid neemt om mensen die gevlucht zijn wegens de oorlog in Oekraïne op te vangen. De partij gaf aan dat is aangekondigd dat Oekraïners opgevangen zouden worden aan het Hennegras in Ypenburg, maar het pand nog steeds leeg staat. De partij wilde graag weten hoe dat kan.

SP 

De SP refereerde in haar bijdrage aan het gesprek met dhr. Donner over de formatie dat de gemeenteraad vorige week voerde. Daarin werd onder andere gesproken over de financiële toekomst van de gemeente. De SP is niet te spreken over de keuzes die er in de gemeenteraad worden gemaakt. Zo is er de afgelopen maanden onder andere besloten om 10 miljoen euro subsidie te verstrekken aan een universiteit en een initiatiefvoorstel aangenomen om Haagse lanen meer allure te geven, maar voor kwetsbare wijken wordt geen extra geld uitgetrokken.

De SP is blij dat er niet wordt bezuinigd op armoedevoorzieningen, maar volgens de partij geldt dat niet voor de zorg. Bovendien worden ook activiteiten op het gebied van innovatie in de zorg uit dit budget betaald, terwijl die niet altijd tot betere zorg leiden. De partij diende samen met Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag en Partij voor de Dieren een motie in met het verzoek om voortaan het uitgangspunt te hanteren dat alleen activiteiten die tot een aantoonbare verbetering van de zorg leiden uit het programma zorg worden betaald.

Daarnaast vroeg de SP aandacht voor de keuzevrijheid voor scootmobiel-gebruikers. De partij diende samen met de Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, PvdA, GroenLinks, D66 en DENK een motie in met het verzoek om het voornemen om de maximumsnelheid van scootmobielen te verlagen te herzien en de toewijzing van een 8 of 16 km scootmobiel te baseren op een gesprek met de beoogde gebruiker.

Beide moties werden aangenomen. 

CDA 

Volgens het CDA kijken we terug op een jaar waarin we geteisterd werden door een pandemie en terecht kwamen in een voor ons onbekende situatie. De partij sprak haar dank uit voor het harde werk van de zorgmedewerkers, handhavers, MKB-ers, vrijwilligers en onderwijspersoneel, en ook alle ambtenaren die belast waren met de uitvoering van de steunmaatregelen van het rijk. 

De partij benoemde dat de vooruitzichten voor het najaar er ook niet rooskleurig uitzien. Daarom wilde de partij van het college weten hoe Den Haag zich hierop voorbereid. Het CDA constateerde tevens dat er een coronaeffect in de programmarekening zit, waardoor de uitvoering van een aantal maatregelen vertraagd is. De partij vroeg zich af of we die alsnog in uitvoering gaan zien. Volgens het CDA zijn de uitdagingen waar de gemeente voor staat groot, en de financiën niet onbeperkt.

Het CDA constateerde dat de woningmarkt onbetaalbaar is geworden voor starters en middeninkomens. Toch lag het aantal gerealiseerde woningen lager dan voorgaande jaren. De partij vindt het belangrijk om de doorstroming te bevorderen. Bouwen aan wijken waar Hagenaars en Hagenezen zich thuis voelen gaat voor het CDA niet over stenen stapelen. De focus moet liggen op het bouwen van gemeenschappen. Daarbij is het belangrijk om te zorgen voor goede voorzieningen, voldoende groen, fatsoenlijke huisvesting voor arbeidsmigranten en ook om buurgemeentes aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

Het CDA heeft respect voor mensen die op vredige manier opkomen voor hun belang. Maar volgens de partij zien we de laatste jaren steeds vaker demonstraties die gepaard gaan met geweld. Het CDA is het zat dat Den Haag steeds vaker te maken krijgt met raddraaiers die enkel uit zijn op het verstoren van de orde. Demonstreren is een recht, maar hoort met fatsoen te gebeuren. Het CDA wilde weten hoe we hier in de toekomst mee omgaan?

Het CDA is trots om deel uit te maken van stadsbestuur dat zich actief inzet om uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. De plannen die zijn gemaakt en doelen die zijn behaald stemmen echter droevig, er is minder behaald dan gehoopt en subsidies zijn niet in alle wijken terecht gekomen, terwijl mensen toch in de rij stonden om hun huis te gaan verbouwen. 

PVV 

Volgens de PVV liet het jaar 2021 zich kenmerken door het woord ‘meer’. Meer immigratie, meer megalomane woningbouwplannen, meer straatintimidatie, meer onveiligheid, meer islam, meer Oost-Europese bedelaars, meer afvalproblematiek, meer woke-gekkigheid. En steeds minder perspectief op het herstel van Den Haag, zoals Den Haag zou moeten zijn. De partij wil de immigratie een halt toe roepen en korte metten maken met straatterreur en overlast. De PVV stelde dat het steeds lastiger wordt om trots te zijn op Den Haag. Volgens de partij is het huidig college niet in staat om grote problemen van de stad te adresseren.

De partij vroeg aandacht voor de overlast van bedelaars door undercover handhavers, de stand van zaken van de aangenomen motie om een muur te bouwen tussen de Geleenstraat en de Scheldestraat en het afvalprobleem in de stad. Daarnaast beklaagde de partij zich over het feit dat afgelopen weken wekenlang een hek om de Hofvijver heeft gestaan voor de aanleg van een ponton voor veteranendag. De partij stelde voor dit voortaan op een andere plek te vieren, zodat deze toeristische hotspot vrij toegankelijk blijft. Tot slot stelde de PVV dat de stad in verband met de sluiting van het Binnenhof op zoek moet naar nieuwe manieren om toeristen te trekken. Daarom deed de partij het voorstel om in november en december van de gehele binnenstad een groot openlucht kerstdorp te maken.

ChristenUnie/SGP 

De ChristenUnie/SGP sprak haar dank uit aan de wethouders, ambtenaren, gemeentelijke accountant en rekeningencommissie voor al hun werk aan deze jaarrekening. De partij noemde deze dag hét moment om terug te blikken op het afgelopen jaar, en dat was geen makkelijk jaar, met een pandemie, thuiswerken, dichte scholen en veel mentale klachten bij jongeren. Ook wordt volgens de ChristenUnie/SGP steeds duidelijker wat de financiële gevolgen zijn van de pandemie. Dat vraagt om scherpe keuzes richting de toekomst.

Voor de ChristenUnie/SGP is het belangrijk om oog te houden voor de meest kwetsbaren in de stad. De partij was dan ook zeer blij met winteropvang van afgelopen jaar. Nu laat een nieuw college op zich wachten, maar de winter wacht niet. Daarom diende de partij samen met de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij een motie in met het verzoek een permanente winteropvang te realiseren en voldoende bedden beschikbaar te stellen voor iedereen en daarvoor bij de begroting voldoende geld te reserveren.

Een andere uitdaging uit 2021 was volgens de ChristenUnie/SGP het verduurzamen van woningen. Uit programmarekening blijkt volgens de partij dat daar nog een tandje bij kan. Een goed moment om dit aan te kaarten bij de inwoners van Den Haag is volgens de ChristenUnie SGP als mensen toch al gaan verbouwen. Daarom diende de partij een verzoek in om in gesprek te treden met het MKB Den Haag om de gemeentelijke informatie over duurzaamheid breder te verstrekken.

De ChristenUnie/SGP herhaalde dat het afvalprobleem in deze vergadering vaak werd benoemd. Volgens de partij moeten de drempels om afval aan te bieden zo veel als mogelijk worden weggenomen. De partij gaf aan dat de opruimdagen een goed voorbeeld zijn, maar dat ook hier ruimte is voor verbetering. Daarom diende de ChristenUnie/SGP samen met Hart voor Den Haag een motie in met het voorstel om samen met de stadsdeelkantoren te onderzoeken of de aangewezen locatie voor de opruimdag de meest effectieve locatie is.

De motie over de locaties van opruimdagen werd aangenomen, de overige moties van de ChristenUnie/SPG werden verworpen.

Het raadsvoorstel programmarekening 2021, waarin het resultaat van 2021 van de gemeente Den Haag wordt vastgesteld, is aangenomen. Het raadsvoorstel resultaatbestemming 2021, waarin wordt voorgesteld hoe het vastgestelde resultaat van 2021 bestemd moet worden, is ook aangenomen. 

De vergadering terugkijken?

De volledige vergadering is terug te zien op denhaag.nl/uitzendingenraad.


Lees het originele artikel