Lees het originele artikel


(16 januari 2023)

De provincie Noord-Holland heeft subsidie verleend aan 6 projecten die bijdragen aan een duurzamere landbouw en aan kortere ketens in het voedselsysteem.

Noord-Holland streeft naar een schone en veilige productie van gezond, betaalbaar en smaakvol voedsel voor iedereen. Dat betekent: gezonde verdienmodellen voor ondernemers, maar ook doen wat goed is voor mens en dier, het klimaat, bodem, water en biodiversiteit. In de Voedselvisie 2020-2030 staan kansen en uitdagingen om te komen tot zo’n duurzaam voedselsysteem. Niet alleen de agrarische sector en de voedselverwerkers zijn aan zet, maar ook bijvoorbeeld de retail en detailhandel, consumenten en afvalverwerkers. De provincie wil dit stimuleren en een aantal projecten financieel ondersteunen. 6 projecten starten nu mede dankzij een provinciale subsidie.

Subsidie voor 6 projecten die bijdragen aan duurzaam voedselsysteem

Gehonoreerde projecten

Multifunctionele kruidenstroken – Servaplant (regio Kop van Noord-Holland)

Subsidie: € 100.000 euro
Servaplant krijgt een subsidie voor het ontwikkelen van goed betaalbare zadenmengsels. Deze mengsels moeten aan een aantal voorwaarden voldoen: Ze moeten zorgen voor een mooie strook die gewenste insecten aantrekt. Daarmee wordt de biodiversiteit verhoogd en gezorgd voor natuurlijke bestrijding van ongewenste plaaginsecten. De samenstelling moet een ecologisch zinvolle combinatie van meerjarige (meer dan 10 jaar) planten zijn die van nature bij elkaar horen en daardoor een stabiele eenheid vormen; een zogeheten plantgemeenschap. Hierdoor heeft de strook weinig onderhoud nodig en draagt bij aan het ecologisch herstel van de natuur. Het mengsel bevat kruiden die de gezondheid van veehouderijdieren bevordert en veel voorkomende ziekten en kwalen als ontstekingen en wormen voorkomt. De zaden en de akkerranden genereren een verdienmodel voor de akkerbouwer.

Regeneratief en circulair Texel –  Stichting Wij.land (Texel)

Subsidie: € 75.000
In het project van Stichting Wij.land werken boeren, natuurorganisaties en ondernemers aan een toekomstbestendig Texels landschap. Samen willen zij stappen zetten richting regeneratieve landbouw. Dat betekent dat de landbouw bijdraagt aan het gezond houden van de bodem, de biodiversiteit, schone lucht en schoon water. Ook willen ze de producten die op Texel geproduceerd worden met regeneratieve landbouw zoveel mogelijk direct verkopen aan consumenten. Zo’n korte keten is gunstig voor het milieu, omdat er minder voedselkilometers worden gemaakt. De subsidie wordt gebruikt om het netwerk te versterken, het kennisniveau te verhogen en consumenten inzicht te geven in de voordelen van regeneratieve landbouw. 

Biodiversiteit op je Bord in Noord-Holland – Stichting Dutch Cuisine (regio Zaanstreek/Waterland/Amsterdam)

Subsidie: € 99.992
Stichting Dutch Cuisine wil het landelijk concept Biodiversiteit op je Bord uitrollen in Noord-Holland. Diverse ‘biodiversiteitvriendelijke’ producenten bundelen hun krachten met als doel dat hun producten opgenomen worden in het assortiment van bezorggroothandel VHC Jongens en gepromoot worden bij de horeca in Amsterdam en Haarlem. 1 van de minimaal 20 bedrijven is R.P. Rotgans en Zonen (Zuivel van Reijer) die in het project als pilot centraal staat. Dit bedrijf implementeert een aantal maatregelen die bijdragen aan het behoud en herstel van biodiversiteit. 

Duinrandboeren – Gemeente Bergen ( regio Alkmaar, Zuid-Kennemerland en IJmond) 

Subsidie: € 65.000
In 2 pilots werken agrarisch ondernemers, natuurorganisaties, overheid en inwoners samen aan de ontwikkeling van regeneratieve- en kringlooplandbouw binnen de BUCH gemeenten, en meer lokale afzet van producten die uit het gebied voortkomen. Het project moet er onder andere toe leiden dat het verdienmodel van boeren verbetert, doordat zij een betere prijs krijgen voor hun natuurinclusieve producten, en hen stimuleren natuurinclusieve maatregelen te nemen op hun bedrijven. Natuurinclusieve boeren maken gebruik van wat de natuur op, om en onder het bedrijf te bieden heeft (het ‘natuurlijk kapitaal’), versterken de biodiversiteit op en rond het boerenland, en belasten de natuur zo min mogelijk.

Modelboerderij voor Regeneratieve Agroforestry Wijnbouw – Wijntuin Ronja  (Beverwijk)

Subsidie: € 34.942,40
Wijntuin Ronja gebruikt de subsidie voor het neerzetten van een modelboerderij in de wijnbouw. Deze boerderij is gebaseerd op regeneratieve landbouw, agroforestry en het leveren via korte ketens. Dit voorbeeld kan daardoor huidige en toekomstige fruittelers, wijnboeren en melkveehouders inspireren om regeneratieve landbouw en agroforestry methoden toe te passen en dit via korte ketens rendabel te maken. Concreet betekent dit dat zij communicatiemateriaal gaat ontwikkelen en verspreiden, een proof of practice van de ecologische voordelen gaat ontwikkelen en een proof of practice gaat ontwikkelen van de economische meerwaarde van regeneratieve agroforestry landbouw met hoofdzakelijk korte ketens als afnemers.

The Farm Kitchen, Earth’s own cuisine Noord-Holland – Farm Kitchen ( Regio Amstelland en Meerlanden)

Subsidie: € 97.175
Met dit project wordt een uitgekiend voedselconcept ontwikkeld waarin akkerbouwers, keukens en (zakelijke) afnemers een rol spelen. Alles wat van het land komt wordt in de mobiele verwerkingskeuken op de locatie van de akkerbouwer verwerkt tot gezonde maaltijden en geserveerd in bedrijfsrestaurants in de regio. Dit initiatief wordt gestart op 1 locatie waar 10 hectare akker wordt gebruikt voor de teelt van 60 gewassen. Door verwerking bij de bron en lokale afzet wordt het aantal voedselkilometers met 98% gereduceerd. Het doel is om 3000 lunches per dag te serveren in bedrijfsrestaurants. Door kennisoverdracht, een handboek voor akkerbouwers en de beschikbare afzetkanalen in de bedrijfsrestaurants wil het project dat na de projectperiode ruim 100 akkerbouwers en ondernemingen de activiteiten overnemen.  

Subsidie en netwerk

Er is € 700.000 beschikbaar gesteld, hiervan is € 550.000 besteed. In de eerste helft van 2023 wordt de uitvoeringsregeling opnieuw opengesteld. De provincie deelt kennis en initiatieven op het netwerkplatform www.boerenbusinessinbalans.nl. Via de Noord-Holland voedsel initiatievenkaart kunnen ondernemers hun eigen projecten zichtbaar maken.


Lees het originele artikel