Lees het originele artikel

Deltacommissaris Peter Glas: “Water biedt ontzettend veel kansen voor de agrarische sector, natuur, recreatie. Tegelijkertijd heeft waterbeheer ook wat te eisen. Dus van dag 1 met elkaar aan tafel!”.

De Deltacommissaris was een van de gasten die samen met dijkgraaf Patrick van der Broeck in gesprek ging met vele andere deskundigen over de ideeën en de reacties van andere bestuurders en deelnemers op de grote gebiedsopgaven in Limburg.

Tijdens de online bijeenkomst werd gedeeld wat we al geleerd hebben van het verleden, waar de kansen liggen voor de toekomst, hoe we gebiedsontwikkeling zo aanpakken dat we verder kijken dan alleen waterveiligheid.

Meer informatie in woord en beeld.

Blik van buiten

De blik en stem van buiten kwamen tijdens de dag ook aan bod. Zij zijn de gebruikers van de Maas. In 6 verschillende video’s vertellen een stedenbouwkundige, een ondernemer, een natuurbeheerder, een schipper, een ontzander en een agrariër over hun relatie met de Maas. Tijdens de workshops sloten in de workshops aan: de voorzitter van de Dorpsraad Itteren, een lid LLTB en oud-varkenshouder, de voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Bewoners aan de Maas en de directeur van Smurfit Kappa. Allen met een wijze en kritische blik op hoe kansen te benutten in het gebied, rekening houdend met de verschillende belangen.

Integrale aanpak

Binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma is al gestart met 16 dijkversterkingen en 5 dijkverleggingen. Daarnaast werken we samen aan rivierverruimende projecten, zoals Ooijen-Wanssum en Grensmaas. Zo maken we Limburg veiliger. Maar er is meer. Veel meer! Deze projecten geven ons de kans om het Limburgse landschap langs de Maas nog mooier en aantrekkelijker te maken. En daarmee wordt hoogwaterbescherming een kans voor welzijn, natuurontwikkeling, economie, recreatie en toerisme. Tenminste als we als partijen de handen ineenslaan, met de omgeving. Nu samen, met de blik op de toekomst.

Provincie Limburg

De Provincie Limburg was mede-organisator van het bestuurlijk ontwerpatelier. Op 28 april was de provincie bestuurlijk niet vertegenwoordigd. De Provincie Limburg onderstreept onverminderd het belang van samenwerking op deze thema’s.


Lees het originele artikel