Doelstellingen en ambities

In het Waterbeheerprogramma staat hoe het waterschap haar taken de komende vijf jaar uitvoert. Het is een belangrijk document waarmee het waterschap haar koers bepaalt. Het bevat doelstellingen en ambities. Bij het opstellen van dit Waterbeheerprogramma heeft het waterschap aan veel organisaties en belanghebbenden inbreng gevraagd. Maar ook met trends en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals klimaat, de inrichting van de ruimte en economische activiteiten is rekening gehouden.
Het waterschap werkt met het Waterbeheerprogramma toe naar een klimaatbestendig en veerkrachtig waterbeheer dat bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van het werkgebied en daarbuiten. Dat kan alleen door goed samen te werken.

Taken 

In het Waterbeheerprogramma zijn de kerntaken van het waterschap als uitgangspunt genomen. Die taken zijn: bescherming tegen overstromingen en zorgen voor schoon en gezond water dat voldoende beschikbaar is. Het waterschap kijkt bij het plannen en uitvoeren van die kerntaken zo integraal mogelijk naar alle wateropgaven in het werkgebied.

Klimaatverandering

Dat betekent onder andere dat het waterschap rekening houdt met maatregelen die nodig zijn om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Zo wil het waterschap bij het zorgen voor voldoende water samenwerken met andere organisaties om zoveel mogelijk water vast te houden en in de bodem te laten zakken. Tegelijkertijd kijkt het waterschap naar maatregelen om de beschikbaarheid van grond- en oppervlaktewater te verbeteren en maatregelen om wateroverlast tegen te gaan.

Dijkverbeteringen

Om Midden- en West-Brabant te beschermen tegen overstromingen, werkt het waterschap de komende jaren verder aan dijkverbeteringen langs de rivieren. Op de rivieren in haar werkgebied, zoals de Mark en de Vliet, regelt het waterschap de scheepvaart in opdracht van de provincie. Daarvoor is en blijft ook de komende jaren regelmatig onderhoud nodig. 

Schoon water

Het waterschap laat bij het onderhoud en de herinrichting van sloten en beken de natuur meer z’n gang gaan in plaats van grote technische ingrepen. Met dit zogeheten ‘bouwen met natuur’, ontstaan er verschillende stroomsnelheden en plekken in het water die goed zijn voor vissen en ander waterdieren. Die zijn op hun beurt belangrijk voor een goede waterkwaliteit. Maar het waterschap heeft ook oog voor het terugdringen van de vervuiling van het water. 

Afvalwater als grondstof en energiebron

Het zuiveren van afvalwater is een belangrijke taak van het waterschap. Daarvoor heeft het  zuiveringen, rioolgemalen, afvalwatertransportleidingen en persstations in beheer. Die installaties vragen onderhoud en zijn voor een deel aan vervanging toe. Het waterschap onderzoekt ook verder naar mogelijkheden om grondstoffen uit het water te halen, innovaties te ontwikkelen en het afvalwater als energiebron te gebruiken. 

Zienswijze indienen

Het Waterbeheerprogramma is te vinden op de website van het waterschap. Daar staat ook uitgelegd hoe iedereen tot en met 18 mei een zienswijze in kan dienen op het Waterbeheerprogramma. Komend najaar neemt het algemeen bestuur van het waterschap een besluit over het definitieve Waterbeheerprogramma en neemt daarbij de ingediende zienswijzen mee. 


Lees het originele artikel