Lees het originele artikel

Met de wijzing van de wet wordt straks onder meer de transparantie van giften aan politieke partijen en hun neveninstellingen vergroot. Ook moet bijvoorbeeld duidelijk worden gemaakt wie de natuurlijke personen achter rechtspersonen zijn die een gift doen aan een politieke partij. De wijzigingen komen voort uit adviezen van de commissie Veling.

Daarnaast worden giften van buiten de Europese Unie aan Nederlandse politieke partijen verboden. Uitzondering hierop vormen giften van Nederlandse kiesgerechtigden die buiten de EU wonen. Verder worden politieke partijen verplicht om alle, ook de kleinste, giften openbaar te maken die zij krijgen uit andere EU-lidstaten. Aanleiding daarvoor is het toegenomen risico op buitenlandse beïnvloeding van onze democratie. Voor de openbaarmaking van giften uit Nederland blijft de drempel van € 4.500 per donateur per jaar gelden.

Transparantie

Minister Ollongren onderstreept het belang van transparantie: ‘Politieke partijen zijn een belangrijke pijler van onze parlementaire democratie. Voor het vertrouwen in onze democratie is transparantie over wat de herkomst is van het geld dat je ontvangt als politieke partij heel belangrijk. Daarbij is buitenlandse inmenging onwenselijk en daar willen we onze democratie voor behoeden.’

Wet op de Politieke Partijen

De gewijzigde Wet financiering politieke partijen wordt straks ondergebracht in een nieuwe Wet op de politieke partijen, die het kabinet op dit moment in voorbereiding heeft. Het doel hiervan is om de positie van politieke partijen te versterken. In deze wet zullen in elk geval de bestaande organisatorische eisen die nu al in de Kieswet en de Wfpp zijn vastgelegd, worden samengevoegd. Daarnaast gaat het kabinet onder meer kijken naar de mogelijkheden om regels over digitale campagnevoering in deze wet op te nemen, zoals microtargeting (het in beeld brengen van – voorkeuren van –  potentiele kiezers). Deze Wet op de politieke partijen is in voorbereiding.


Lees het originele artikel